Do 18 listopada zgłoś projekt do Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki

/velacms/solutions/zabki/content/pages/rewitalizacja/rewitalizacji-aktualnosci/do-18-listopada-zglos-projekt-do-programu-rewitalizacji-miasta-zabki/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ząbki na lata 2016-2023, poniżej zamieszczamy prezentację wyników analiz i badań ankietowych, które posłużyły do wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie Miasta.

Zespół ekspertów pracujących nad Programem Rewitalizacji opracował Diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych na obszarze Miasta. Diagnoza sytuacji miasta Ząbki obejmuje swym zakresem zagadnienia społeczne, przestrzenno-funkcjonalne, gospodarcze, środowiskowe i techniczne. Służy wskazaniu obszarów miasta, które w pierwszym rzędzie wymagają zintegrowanej interwencji (rewitalizacji) ze względu na występujące na tych obszarach koncentracje problemów społecznych i kulturowych oraz deficyty w zakresie ładu przestrzennego, jakości przestrzeni publicznych, wyposażenia infrastrukturalnego oraz lokalnej gospodarki. Prezentacja, którą Państwu udostępniamy stanowi kwintesencję dokumentu i zawiera najistotniejsze, zawarte w dokumencie treści.

Kolejnym etapem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Ząbki na lata 2016-2023 będzie konkretyzacja działań i inwestycji planowanych do realizacji w ramach procesu rewitalizacji– przygotowanie dokumentu programowego rewitalizacji Ząbek.

Do mieszkańców obszarów kryzysowych będą kierowane działania społeczne, mające na celu pomoc osobom wymagającym wsparcia i wzmacnianie aktywności lokalnej społeczności. Równocześnie będą prowadzone projekty infrastrukturalne, środowiskowe, gospodarcze (wspieranie przedsiębiorczości), przestrzenne (porządkowane przestrzeni wspólnych, wprowadzanie zieleni).

Aby jak najpełniej umożliwić wszystkim interesariuszom (mieszkańcom, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym) udział w procesie rewitalizacji poniżej zamieszczamy fiszkę projektową, która umożliwi zebranie Państwa propozycji projektów.

Prosimy zatem wszystkie osoby i instytucje oddane sprawie poprawy jakości życia w naszej gminie o aktywne włączenie się do Programu i opisanie swojego pomysłu, propozycji projektu do Programu Rewitalizacji (zgodnie z zaproponowaną poniżej fiszką projektową pdf i doc). Zgłoszony projekt będzie wzięty pod uwagę i rozważony do włączenia do Programu Rewitalizacji. 

Dokument fiszki projektowej należy wydrukować, wypełnić oraz podpisać i wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacja@zabki.pl lub dostarczyć w oryginale (wersje papierowe) do biura obsługi interesanta UM Ząbki (pok. nr. 6) do dnia 18.11.2016 r.

Wszelkie wnioski, uwagi i propozycje dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ząbki na lata 2016-2023 prosimy przesyłać na adres e-mail: rewitalizacja@zabki.pl