Zespół Informatyki (IN)

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/referaty/zespol-informatyki/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Kierownik Zespołu Informatyki
Bogdan Kowalczyk

tel. 22 5109 733
e-mail: bogdan.kowalczyk@zabki.pl

Do zadań Zespołu Informatyki należy w szczególności:

 1. zapewnienie warunków technicznych systemu informatycznego oraz jego ochrony dla sprawnego funkcjonowania Urzędu;
 2. administrowanie istniejącym w Urzędzie systemem informatycznym;
 3. planowanie i występowanie z wnioskiem o zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu;
 4. instalowanie nowego oraz nadzór techniczny nad funkcjonowaniem istniejącego sprzętu i oprogramowania Urzędu, w tym baz danych;
 5. planowanie i rozwój systemu informatycznego Urzędu, tworzenie koncepcji spójnego systemu informatycznego w Urzędzie oraz wykonywanie sprawozdań, analiz i opinii w tym zakresie;
 6. przygotowywanie przedmiotu zamówienia dla potrzeb postępowania o udzielenie zamówienia na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz nadzór nad realizacją zawartej w wyniku postępowania umowy;
 7. pomoc techniczna w aktualizacji strony internetowej Miasta, kontrola poprawności technicznej publikowanych danych i nadawanie uprawnień dostępu do edycji serwisów strony;
 8. administrowanie serwerami Urzędu;
 9. zabezpieczenie zbiorów danych osobowych zlokalizowanych na stacjach komputerowych Urzędu przed dostępem osób nieuprawnionych w porozumieniu z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji;
 10. świadczenie bieżącej pomocy pracownikom Urzędu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego;
 11. dokonywanie drobnych napraw i modernizacji sprzętu komputerowego w Urzędzie;
 12. zapewnienie łączności telefonicznej Urzędu oraz administrowanie siecią telefonii IP;
 13. nadzór nad poprawnym działaniem systemu obiegu dokumentów oraz skrzynki podawczej;
 14. zarządzanie centralnym systemem podtrzymania zasilania;
 15. zapewnienie obsługi informatycznej wyborów powszechnych;
 16. realizacja innych zadań przypisanych odrębnym zarządzeniem Burmistrza administratorowi systemów informatycznych.