Audytor wewnętrzny (AW)

Do zadań audytora wewnętrznego należy w szczególności:

  1. wspieranie Burmistrza w realizacji celów i zadań poprzez niezależną i obiektywną ocenę kontroli zarządczej pod kątem adekwatności, skuteczności i efektywności;
  2. opracowywanie w porozumieniu z Burmistrzem i przedstawianie Burmistrzowi rocznego planu audytu wewnętrznego;
  3. realizacja zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego;
  4. przeprowadzanie, na wniosek Burmistrza, w uzasadnionych przypadkach zadań audytowych poza rocznym planem audytu wewnętrznego;
  5. wykonywanie czynności doradczych na wniosek Burmistrza;
  6. monitorowanie realizacji zaleceń oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających;
  7. sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego;
  8. udział w pracach związanych z opracowywaniem wewnętrznych procedur dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie;
  9. współpraca z audytorami zewnętrznymi;
  10. prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadania audytowego oraz pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego.