Referat Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju (FR)

Obraz domyślny

Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju

Izabela Wrona

tel. 22 5109 762
e-mail: izabela.wrona@zabki.pl

Do zadań Referatu Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju należy w szczególności:

1) w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych przez Miasto Ząbki:

a) monitorowanie możliwości i warunków pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych na realizację zadań Miasta oraz gromadzenie tych informacji i ich propagowanie wśród gminnych jednostek organizacyjnych,

b) współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w zakresie programów Unii Europejskiej koordynowanych na szczeblu województwa,

c) współpraca z właściwą Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie opracowania wniosków w celu uzyskania opinii na temat realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska,

d) współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

e) współpraca z urzędami centralnymi w zakresie programów Unii Europejskiej koordynowanych na szczeblu rządowym,

f) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania przedsięwzięć współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,

g) przygotowywanie, w uzgodnieniu ze Skarbnikiem, zbiorczych projektów montażu finansowego dla przedsięwzięć,

h) weryfikacja studiów wykonalności projektów, które mogą być współfinansowane z funduszy pomocowych, w szczególności w zakresie analizy technicznej, instytucjonalnej, finansowej i ekonomicznej oraz analizy otoczenia społeczno-gospodarczego projektu, a także logiki interwencji,

i) inicjowanie i koordynowanie działań związanych ze sporządzaniem analiz i ekspertyz technicznych, ekonomicznych lub prawnych dotyczących projektów, których finansowanie jest planowane ze środków pomocowych,

j) sporządzanie wniosków o współfinansowanie projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych ze środków zagranicznych i krajowych oraz uczestnictwo w przygotowaniu umów w tym zakresie,

k) gromadzenie, analiza i udostępnianie komórkom organizacyjnym i jednostkom organizacyjnym Miasta informacji o procedurach, terminach aplikowania i technice opracowywania projektów, które mogłyby uzyskać dofinansowanie w ramach programów operacyjnych oraz z innych środków zewnętrznych, zgodnie z wytycznymi jednostek zarządzających, wdrażających oraz wymogami Unii Europejskiej,

l) analiza projektów pod kątem opłacalności ich realizacji w formule partnerstwa publiczne- prywatnego;

2) w zakresie opracowywania długofalowych programów rozwoju Miasta :

a) pozyskiwanie danych koniecznych do przygotowania diagnozy rozwoju społecznego i ekonomicznego Miasta,

b) przygotowywanie projektów długofalowych programów rozwoju społecznego i ekonomicznego Miasta,

c) przeprowadzanie procedury konsultacji społecznych projektów programów rozwoju Miasta,

d) monitoring realizacji i aktualizacja długofalowych programów rozwoju społecznego i ekonomicznego Miasta,

e) opiniowanie projektów strategii, planów i programów sporządzanych przez samorząd województwa i samorząd powiatowy oraz gminy ościenne, a dotyczących obszaru Miasta lub mogących oddziaływać na ten obszar, pod kątem zgodności z programami rozwoju społecznego i ekonomicznego Miasta.