Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Informacji Niejawnych (SOC)

insp. Krzysztof Krajewski
tel. 22 5109 790
e-mail: krzysztof.krajewski@zabki.pl

Do zadań stanowiska ds. Obrony Cywilnej i Informacji Niejawnych należy:

 1. w zakresie obronności:
  1. opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,
  2. opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,
  3. opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania Miasta, a także stosownych programów obronnych,
  4. opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby obronne,
  5. realizowanie przedsięwziąć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Burmistrza zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
  6. opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas wojny oraz projektu zarządzenia Burmistrza wprowadzającego ten regulamin w życie,
  7. opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
  8. opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru,
  9. analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,
  10. opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych (doraźnych) świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów,
  11. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
  12. opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia akcji kurierskiej,
  13. planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych;
 2. w zakresie obrony cywilnej:
  1. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
  2. opracowywanie i uzgadnianie planów obrony cywilnej,
  3. opracowywanie i opiniowanie planów działania,
  4. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
  5. organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
  6. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
  7. przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
  8. planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
  9. planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
  10. wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,
  11. zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne
   i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
  12. integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
  13. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej
   i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
  14. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
  15. zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej,
  16. opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej,
  17. opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,
  18. kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,
  19. organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej,
  20. przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych;
 3. w zakresie zarządzania kryzysowego:
  1. koordynacja działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Miasta,
  2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego poprzez realizację zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego oraz opracowywanie, uzgodnienie, przedłożenie do zatwierdzenia oraz aktualizację gminnego planu reagowania kryzysowego,
  3. opracowanie procedur postępowania na wypadek zagrożeń,
  4. przygotowanie i aktualizacja planów reagowania kryzysowego,
  5. gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących infrastruktury krytycznej,
  6. przygotowanie i aktualizacja planów ochrony infrastruktury krytycznej,
  7. opracowanie i wdrożenie procedur na wypadek wystąpienia zagrożeń infrastruktury krytycznej,
  8. organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania kryzysowego,
  9. gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny,
  10. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Miasta,
  11. przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 4. prowadzenie rejestru przedpoborowych i współdziałanie przy czynnościach związanych z poborem;
 5. prowadzenie kancelarii tajnej;
 6. koordynowanie spraw dotyczących wykonywania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych;
 7. koordynowanie dostarczania przez pracowników Urzędu informacji publicznej oraz zamieszczania jej w Biuletynie Informacji Publicznej;
 8. prowadzenie spraw związanych ze współdziałaniem z organizacjami pozarządowymi i udzielaniem im dotacji na realizację zadań Miasta;
 9. analiza składanych oświadczeń majątkowych oraz współpraca z właściwymi urzędami skarbowymi w zakresie przekazywania im oświadczeń o stanie majątkowym osób, zobowiązanych przepisami prawa do ich złożenia.