Regulaminy

Regulamin funkcjonowania strefy płatnego parkowania niestrzeżonego (SPP)
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) uchylony.
2) bilecie kontrolnym - rozumie się przez to wystawiony przez zarządzającego SPP dowód wniesienia opłaty za postój z jednoznacznie wyznaczonym czasem postoju;
2a) bilet zerowy – rozumie się przez to wystawiony przez zarządzającego SPP dowód uprawniający do postoju pojazdu objętego zerową stawką opłaty;
3) biurze obsługi SPP - rozumie się przez to miejsce obsługi korzystających z postoju w SPP, w tym w szczególności w zakresie przyjmowania reklamacji i udzielania odpowiedzi oraz informacji;
4) dokumencie opłaty dodatkowej - rozumie się przez to dokument informujący o obowiązku wniesienia przez kierującego opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój pojazdu samochodowego w SPP, umieszczany na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką;
5) uchylony;
6) karcie parkingowej - rozumie się przez to dokument, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 7 tej ustawy;
7) uchylony.
8) strefie płatnego parkowania niestrzeżonego lub SPP - rozumie się przez to część obszaru miasta, w której wprowadzono obowiązek ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych;
9) systemie płatności mobilnych — rozumie się przez to zdalny sposób wnoszenia opłat za postój pojazdu, za pomocą urządzenia mobilnego i technologii mobilnych, umożliwiających rozliczanie za rzeczywisty czas postoju, z uwzględnieniem opłaty minimalnej, na zasadach określonych przez operatora tych płatności;
10) upomnieniu - rozumie się przez to doręczany przez operatora pocztowego dokument wzywający do uiszczenia opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój pojazdu w SPP, wystawiany przez zarządzającego SPP osobie, na którą zarejestrowany jest pojazd; 11) zarządzającym SPP - rozumie się przez to Urząd Miasta Ząbki.
§ 2. 1. Regulacje w zakresie płatnego postoju niestrzeżonego w SPP określone niniejszym regulaminem, dotyczą postoju pojazdów samochodowych na drogach publicznych.
2. Stawki opłat za postój w SPP obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, pierwszego piątku po Bożym Ciele, dnia rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego:
1) całodobowo, z wyjątkiem uprawnionego postoju na zastrzeżonych stanowiskach postojowych na prawach wyłączności;
2) uchylony.
3. Wjazd do SPP oznakowany jest znakiem drogowym D-44 „strefa płatnego parkowania", a wyjazd z SPP oznakowany jest znakiem D-45 „koniec strefy płatnego parkowania".
4. Postój pojazdu samochodowego w SPP wymaga uiszczenia opłaty i umieszczenia za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie wszystkich danych z zewnątrz, ważnego biletu kontrolnego, czytelnej informacji o płatnościach
mobilnych lub ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do postoju ze stawką zerową.
5. Uchylony.
6. Uchylony.
7. Uchylony.
8. Uchylony.
9. Uchylony.
10. Uchylony.
10a. Bilet zerowy nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju.
11. Wniesienie opłaty za postój nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej i usługowej z pojazdów zaparkowanych na miejscach postojowych objętych SPP.
Rozdział 2
WNOSZENIE OPŁAT W SPP
§ 3. 1. Opłatę za postój w SPP wnosi się z góry:
1) przez wykupienie w parkomacie i wyłożenie w sposób określony w ust. 2 ważnego biletu kontrolnego z jednoznacznie określonym czasem postoju i - w przypadku zakupu biletu w parkomacie wyposażonym w klawiaturę – numerem rejestracyjnym parkującego pojazdu, lub
2) za pomocą systemu płatności mobilnych
- przy czym opłata powinna zostać wniesiona niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.
2. Bilety kontrolne lub czytelną informację o płatnościach mobilnych, należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie wszystkich danych z zewnątrz oraz sprawdzić ich widoczność z zewnątrz w zaparkowanym pojeździe.
3. Wykupiony bilet kontrolny przez cały czas swojej ważności uprawnia do postoju w całej SPP.
4. Postój przy użyciu nieważnej karty parkingowej jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty za postój.
5. Postój po upływie czasu określonego na bilecie kontrolnym lub po upływie czasu opłaconego za pomocą systemu płatności mobilnych, jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty za postój.
6. Uchylony.
Rozdział 3
SPOSÓB POBIERANIA OPŁATY DODATKOWEJ,
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ODWOŁAWCZE
§ 4. 1. Kontrolę w zakresie zgodności postoju pojazdów samochodowych z niniejszym Regulaminem prowadzi zarządzający SPP.
2. Po stwierdzeniu nieuiszczenia należnej opłaty za postój, wystawia się dokument opłaty dodatkowej, który jest umieszczany na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką.
3. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od dnia postoju bez uiszczenia opłaty.
4. W przypadku wystawienia dokumentu, o którym mowa w ust. 2, i nieuiszczenia opłaty dodatkowej w terminie określonym w ust. 3, zarządzający SPP podejmuje czynności w celu wyegzekwowania należności za postój.
5. Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej, o którym mowa w ust. 2, może wnieść reklamację w terminie 7 dni od dnia wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej. Reklamację wnosi się pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej do zarządzającego SPP w biurze obsługi SPP.
W przypadku uznania reklamacji, zawiadamia się pisemnie reklamującego, że dokument opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.
6. Rozstrzygnięcie o nieuwzględnieniu reklamacji jest ostateczne.
7. O nieuwzględnieniu reklamacji zawiadamia się pisemnie reklamującego, informując jednocześnie o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia reklamacji.”
8. Uchylony.
Rozdział 4 i 5 Uchylone.

Pliki do pobrania