Referat Spraw Obywatelskich (SO)

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Lucyna Grochowska
tel. 22 5109 721
e-mail:lucyna.grochowska@zabki.pl


Drogi Mieszkańcu,

W związku z licznymi apelami oraz różnego rodzaju akcjami informacyjnymi prowadzonymi w ramach kampanii „Już dziś zamelduj się w Ząbkach”, „Rozlicz swój PIT dla Ząbek” przypominamy o obowiązku meldunkowym nałożonym przez ustawodawcę w drodze ustawy o ewidencji ludności. Obywatel polski przebywający na terenie kraju jest zobowiązany zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej w 30 dniu , licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Meldunek jest prostą czynnością administracyjną, której możesz dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Aby się zameldować w urzędzie, pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia zameldowania. Formularz musi być potwierdzony czytelnym podpisem wraz z datą jego złożenia przez właściciela lokalu, domu lub osobę, która posiada inne prawo do lokalu np. najemcę.

Dołącz dowód osobisty, bądź paszport. Dokument potwierdzający prawo do lokalu – do wglądu (w oryginale). Jeśli jesteś właścicielem, przynieś dokument, który to potwierdza np. (wypis, odpis z księgi wieczystej, akt notarialny). Innym dokumentem może być umowa najmu, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeśli nie jesteś właścicielem i nie posiadasz prawa do mieszkania, w którym chcesz się zameldować, niech osoba, która ma takie prawo podpisze się na formularzu, potwierdzając tym samym Twój pobyt. Dokument potwierdzający prawo do lokalu tej osoby musisz pokazać w urzędzie.

Zameldowania w Twoim imieniu może dopełnić pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być na piśmie w formie określonej w art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (nie wymaga potwierdzenia notarialnego), a pełnomocnik powinien mieć ze sobą swój dowód osobisty.

Aby zameldować się przez internet musisz mieć Profil Zaufany na platformie ePuap lub bezpieczny podpis elektroniczny. Ponadto dołączasz dokument elektroniczny potwierdzający prawo do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania- skan (odzwierciedlenie cyfrowe). W przypadku zameldowania przez pełnomocnika: elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym e Puap lub podpisem kwalifikowanym (udzielającego pełnomocnictwa).

Jeśli chcesz, aby Twoje podatki wracały do Ciebie ,zamelduj się w swoim mieście Ząbki.


Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości;
 2. dokonywanie czynności meldunkowych i prowadzenia rejestru mieszkańców;
 3. prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców;
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zameldowań, wymeldowań i uchylenia czynności materialno-technicznych;
 5. wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych na terenie Miasta;
 6. sporządzanie wykazów osób dla potrzeb realizacji obowiązku szkolnego oraz kwalifikacji wojskowej;
 7. prowadzenie rejestru wyborców;
 8. sporządzanie spisu wyborców;
 9. prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego;
 10. udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz z rejestru PESEL;
 11. udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych oraz udostępniania dokumentacji związanej z dowodem osobistym;
 12. wydawanie kart mieszkańca.


UWAGA:

Do dokonania czynności zameldowania na pobyt stały należy przedstawić następujące dokumenty:

1) Formularz "Zgłoszenie pobytu stałego", zawierający potwierdzenie faktu pobytu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w obecności pracownika;
2) Dowód osobisty (w uzasadnionych przypadkach - inny dokument);
3) Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny) - do wglądu w oryginale

Od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym będziemy mogli załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. Od Nowego Roku nie będziemy musieli najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w tym samym urzędzie, w którym będziemy dokonywać meldunku. Przy zameldowaniu nie będziemy podawali informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie będzie również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej.

Dłuższy będzie także termin na zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 4 dni, termin zostanie wydłużony do 30 dni.

Zgodnie z oczekiwaniami obywateli będzie można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie, o której mowa w art. 33 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – KodeksPostępowania Administracyjnego.

Ponadto od 1 stycznia 2013 roku zniknie obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy. Cudzoziemcy niebędący obywatelami UE, ani członkami ich rodzin nadal mają obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do miejscowości.

UWAGA!

Czynności zameldowania w dalszym ciągu dokonuje właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (w oryginale, do wglądu) potwierdzając fakt pobytu osoby.


Sprawy załatwia Referat Spraw Obywatelskich - wejście C - naprzeciwko budynku Straży Miejskiej (parter) w godzinach pracy urzędu.
Dodatkowe informacje dostępne są także pod numerami
tel. 22 5109 721-25.