Radni Miasta Ząbki 2018-2023

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/biuro-rady-miasta-brm/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

biuro.rady@zabki.pl

Waldemar Stachera - Przewodniczący Rady Miasta

e-mail:radny.stachera@zabki.pl


Edyta Kalata - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

e-mail:radna.kalata@zabki.pl


Zofia Dąbrowska

e-mail:radna.dabrowska@zabki.pl

Olga Kisiel

e-mail:radna.kisiel@zabki.pl

Marcin Kubicki

e-mail: radny.kubicki@zabki.pl

Jan Kurowicki

e-mail:radny.kurowicki@zabki.pl

Anna Miazga

e-mail:radna.miazga@zabki.pl

Adam Niewiadomski

e-mail:radny.niewiadomski@zabki.pl

Sławomir Nowak

e-mail:radny.nowak@zabki.pl

Olga Oleksyn

e-mail:radna.oleksyn@zabki.pl

Piotr Pieńkowski

e-mail:radny.pienkowski@zabki.pl

Jarosław Pisarczyk

e-mail:radny.pisarczyk@zabki.pl

Beata Skwierczyńska-Mizerska

e-mail:radna.mizerska@zabki.pl

Grażyna Sobierajska

e-mail:radna.sobierajska@zabki.pl

Tomasz Szymczak

e-mail:radny.szymczak@zabki.pl

Robert Świątkiewicz

e-mail:radny.swiatkiewicz@zabki.pl

Marzena Toton

e-mail:radna.toton@zabki.pl

Łukasz Uściński

e-mail:radny.uscinski@zabki.pl

Artur Wałachowski

e-mail:radny.walachowski@zabki.pl

Aleksandra Wojciechowska

e-mail:radna.wojciechowska@zabki.pl

Wiktoria Żurobska

e-mail:radna.zurobska@zabki.pl


INFORMACJA O DYŻURACH RADNYCH


biuro.rady@zabki.pl


Kierownik Biura Rady Miasta 

Małgorzata Wyrzykowska 

tel. 22 5109-712
e-mail: malgorzata.wyrzykowska@zabki.pl


Główny Specjalista Urszula Siekierka
tel. 22 5109-713
e-mail: urszula.siekierka@zabki.pl

Do zadań Biura Rady Miasta należy w szczególności:

 1. organizowanie konsultacji społecznych na temat projektów rozstrzygnięć Rady oraz przyjmowanie opinii na ten temat;
 2. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;
 3. sporządzanie protokołów sesji Rady oraz innych zebrań i posiedzeń;
 4. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań i spotkań Rady i komisji;
 5. przekazywanie korespondencji do i od Rady, komisji oraz poszczególnych radnych;
 6. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;
 7. zapewnienie terminowego przygotowania przez kierowników referatów materiałów na sesje Rady i posiedzenia Komisji;
 8. udostępnianie do publicznego wglądu uchwał i protokołów Rady;
 9. terminowe przedkładanie uchwał Rady organom nadzoru ;
 10. prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich do wglądu;
 11. przekazywanie uchwał Rady komórkom organizacyjnym Urzędu;
 12. koordynowanie realizacji zadań wynikających z uchwał Rady i wniosków komisji Rady;
 13. opracowywanie projektów obwieszczeń o ogłoszeniu jednolitego tekstu aktów normatywnych Rady ogłaszanych w wojewódzkim dzienniku urzędowym;
 14. przekazywanie uchwał Rady do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.


Najbliższa sesja

Uchwały

Projekty uchwał kadencji 2018 - 2023

Protokoły z kadencji 2018 - 2023

Interpelacje i zapytania Radnych

STATUT MIASTA ZĄBKI