Biuro Prawne (BP)

Do zakresu Biura Prawnego należy obsługa prawna Burmistrza, Urzędu i Rady, w szczególności:

  1. opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych organów Miasta;
  2. przygotowywanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Burmistrza i Urzędu oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
  3. doradztwo prawne w sprawach służbowych prowadzonych przez pracowników Urzędu;
  4. zapewnienie zastępstwa prawnego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, komornikami, Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed organami administracji publicznej;
  5. opiniowanie i parafowanie przekazywanych do podpisania Burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie projektów umów lub porozumień, których stroną jest Miasto, z wyjątkiem umów dotyczących zatrudnienia.