INFORMACJE NA TEMAT ŚRODOWISKA


Jak ograniczać zanieczyszczenia środowiska? Dowiesz się z załącznika poniżej:


 Ograniczenie Niskiej Emisji 30.11.2022-1.docx


Program ochrony środowiska dla Miasta Ząbki do roku 2022 - uchwała nr XXIX/276/2020Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2020 r.

Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym opracowania projektu dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ząbki na lata 2014 - 2017 z uwzględnieniem perspektywy do 2021 roku"

Ewidencje udzielonych i cofniętych zezwoleń na działalność w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odbioru ścieków

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki
Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki - zmiana

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy miejskiej Ząbki na lata 2006-2011

Sprawozdanie z realizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla gminy miejskiej Ząbki na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015" za okres od 1 stycznia 209 roku do 31 grudnia 2010r

Program ochrony środowiska dla gminy miejskiej Ząbki na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy miejskiej Ząbki za lata 2014 - 2015

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ząbki.(Uchwała Nr LV/513/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r.)