Biuro Zamówień Publicznych(ZPU)

Kierownik Biura:

Anna Paciorek
tel. 22 5109 796
e-mail: anna.paciorek@zabki.pl

Do zadań Biura Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 1. weryfikowanie dokumentów przedkładanych przez komórki organizacyjne pod kątem ich zgodności z właściwym Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującym w Urzędzie oraz z przepisami o zamówieniach publicznych;
 2. przeprowadzanie procedury udzielania zamówień publicznych na wniosek komórek organizacyjnych , w tym:
  1. przygotowywanie dokumentu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  2. sporządzanie obowiązujących dokumentów do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego, w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej niezbędnych załączników,
  3. publikacja niezbędnych ogłoszeń do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,
  4. udział w pracach komisji przetargowej, w tym przygotowywanie niezbędnych wniosków komisji przetargowej,
  5. sporządzanie obowiązujących dokumentów związanych z przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 3. przygotowywanie, przy udziale właściwej komórki organizacyjnej Urzędu, niezbędnych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia przez zamawiającego odwołań wnoszonych przez wykonawców;
 4. ewidencja i przechowywanie kompletnej dokumentacji z przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 5. prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych Urzędu;
 6. sporządzanie okresowych planów zamówień publicznych oraz sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.