Referat Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego (ITP)

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/referaty/referat-drog-i-komunikacji-miejskiej/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Kierownik Referatu Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego

Piotr Gołębiewski

tel. 22 5109 768
e-mail: piotr.golebiewski@zabki.pl

Do zadań Referatu Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego należy w szczególności:

   1. zarządzanie drogami gminnymi oraz prowadzenie ewidencji tych dróg;
   2. utrzymanie oznakowania dróg gminnych;
   3. opiniowanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu drogowego oraz zatwierdzanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych zarządzanych przez Burmistrza;
   4. koordynacja robót w pasie drogowym, w tym przygotowywanie projektów zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat z tego tytułu;
   5. prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową oraz z udzielaniem zgody na lokalizację tych urządzeń w pasie drogowym;
   6. bieżące utrzymanie dróg, drogowych obiektów inżynierskich, chodników, ścieżek rowerowych, placów, parkingów, terenów miejskich i innych urządzeń w pasie drogowym;
   7. przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na lokalizację zjazdu;
   8. zapewnienie właściwego oświetlenia ulic, ścieżek rowerowych, placów i parkingów miejskich;
   9. bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej i pompowni oraz rozliczanie ilości wód roztopowych i opadowych;
   10. gospodarowanie taborem samochodowym oraz sprzętem służącym do utrzymania Miasta;
   11. prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań związanych z użytkowaniem infrastruktury, o której mowa w pkt 6;
   12. organizacja i nadzór nad transportem publicznym;
   13. wydawanie identyfikatorów zezwalających na wjazd do stref ograniczonego tonażu;
   14. usuwanie porzuconych pojazdów z terenów miejskich.


   Model sieci dróg publicznych w mieście Ząbki.