Założenia i podstawowe informacje

Obraz domyślny


Podstawowe informacje dotyczące Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki

Czym jest Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu (MPA)?

MPA ma na celu przystosowanie miasta do zmian klimatu, zwiększenie jego odporności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk klimatycznych.

MPA zawiera w szczególności:

  • analizę zjawisk klimatycznych na miasta, takich jak upały, mrozy, oblodzenia, powodzie, podtopienia, susze, opady śniegu, wiatr, koncentracja zanieczyszczeń powietrza,
  • ocenę wrażliwości miasta na zmiany klimatu,
  • określenie potencjału adaptacyjnego do radzenia sobie w sytuacji zagrożenia,
  • ocenę podatności miasta i wskazanie największych zagrożeń,
  • określenie celów szczegółowych i działań adaptacyjnych,
  • określenie zasad wdrożenia MPA oraz ram finansowania i monitoringu MPA.

Dodatkowo Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce uzależnienia finansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów adaptacyjnych od posiadania wysokiej jakości planu adaptacji do zmian klimatu. W związku z czym posiadanie MPA może stać się „przepustką” do sięgania po wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych – w zakresie programowania i wdrażania nowej perspektywy finansowej UE kontekst adaptacji do zmian klimatu będzie działaniem horyzontalnym.


Jakie działania obejmuje MPA?

Dominującymi działaniami jakie znalazły się w zrealizowanych dotychczas MPA były zadania w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury. Dodatkowo proponowano realizację inwestycji infrastrukturalnych (np. budowa kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych), działania organizacyjne, poprawiające bezpieczeństwo oraz komfort życia ludności, takie jak wzmocnienie służb ratowniczych i jednostek zarządzania kryzysowego, budowa systemu rozwiązań dla zapewnienia komfortu termicznego mieszkańców czy uwzględnienie celów adaptacyjnych i zmian klimatu w dokumentach strategicznych i planistycznych na potrzeby systemu planowania przestrzennego.


Kto przygotowuje i kiedy powstanie Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki?

Realizacja MPA została powierzona Zespołowi ds. opracowania „Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki” złożonego z przedstawicieli wydziałów Urzędu Miasta w Ząbkach, PWiK w Ząbkach oraz ekspertów Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Umowa na realizację Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki przewiduje zakończenie wszystkich czynności związanych z realizacją i przyjęciem uchwałą dokumentu przez Radę Miasta najpóźniej w październiku 2022 roku.


Z jakich środków jest finansowany Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki?

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki przygotowywany jest w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki” umowa
o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0013/17-00 z dnia 04.08.2017 r. współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe,
w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich).


Wytyczne niezbędne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu:


Podręcznik-adaptacji-dla-miast - wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu adaptacji.pdf

Strategiczny_plan_adaptacji_2020.pdf

mini_poradnik_zrozumieć_adaptacje_do_zmian_klimatu.pdf