Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Obraz domyślny

Inspektor ochrony danych osobowych
Radosław Wasilewski
tel. 783-220-250

Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy w szczególności:

  1. nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych zarówno w systemach informatycznych, jak również w zbiorach danych osobowych prowadzonych w postaci papierowej i elektronicznej;
  2. nadzór nad wdrożeniem stosownych środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych;
  3. prowadzenie i aktualizacja dokumentacji opisującej ochronę danych osobowych;
  4. zapoznawanie pracowników oraz współpracowników z przepisami i zasadami ochrony danych osobowych oraz informowanie o zagrożeniach związanych z ich przetwarzaniem;
  5. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie;
  6. opracowywanie sprawozdań dla Administratora Danych oraz GIODO;
  7. reagowanie na zgłaszane incydenty związane z naruszeniem ochrony danych osobowych oraz analizowanie ich przyczyn i kierowanie wniosków dotyczących ukarania winnych naruszeń;
  8. sprawdzanie wypełnienia obowiązków technicznych i organizacyjnych związanych z ochroną danych osobowych.