Referat Organizacyjno-Administracyjny (OA)

Kierownik Referatu Organizacyjno- Administracyjnego

Krzysztof Pieniak

tel. 22 5109 728
e-mail:krzysztof.pieniak@zabki.pl

Do zadań Referatu Organizacyjno - Administracyjnego należy w szczególności:

1. w zakresie spraw organizacyjnych:

a) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,

b) koordynowanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, wyborami samorządowymi oraz przeprowadzeniem referendum,

c) koordynacja prac związanych z opracowaniem dla potrzeb Burmistrza projektów rozstrzygnięć, analiz i innych opracowań przygotowywanych przez referaty i inne komórki organizacyjne Urzędu,

d) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu, e) prowadzenie spraw dotyczących reorganizacji i przekształceń jednostek organizacyjnych Miasta,f) koordynowanie spraw związanych z udostępnianiem na wniosek informacji publicznej,g) koordynowanie spraw związanych z udostępnianiem na wniosek informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania;

2. w zakresie kontroli, skarg i wniosków:

a) koordynowanie kontroli przeprowadzanych przez komórki Urzędu w jednostkach organizacyjnych Miasta – w zakresie zleconym przez Burmistrza,

b) prowadzenie na zlecenie Burmistrza kontroli wewnętrznej w Urzędzie w zakresie:

- realizacji uchwał oraz wniosków komisji Rady,

- terminowego załatwiania indywidualnych spraw oraz skarg i wniosków,

c) organizacja załatwiania petycji, skarg i wniosków,

d) sprawowanie nadzoru nad miejskimi spółkami handlowymi;

3. w zakresie obsługi Urzędu:

a) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu,

b) zabezpieczenie mienia Urzędu,

c) zaopatrzenie Urzędu w środki techniczne, sprzęt biurowy i artykuły papiernicze,

d) gospodarka odzieżą roboczą i ochronną,

e) zapewnienie przestrzegania na terenie Urzędu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

f) zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie,

g) organizowanie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,h) gospodarowanie tablicami, pieczęciami urzędowymi, drukami i formularzami,i) zapewnienie informacji wizualnej dla interesantów Urzędu,j) zapewnienie łączności alarmowej i telefonicznej,k) koordynacja i nadzór nad pracą gońców;

4. w zakresie spraw komunalnych:

a) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:

- sprawy wydawania skierowań dla osób w sprawie umów najmu lokalu mieszkalnego oraz najmu socjalnego lokalu,

- sprawy przekwaterowań z budynków zagrożonych i przeznaczonych do rozbiórki,

- sprawy dotyczące ustalenia stanu prawnego lokali komunalnych,

- sprawy zamiany lokali komunalnych,

- przygotowanie wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu lokali mieszkalnych,

- obsługa Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

- utrzymanie i konserwacja mieszkaniowego zasobu Miasta;

b) gospodarowanie lokalami użytkowymi Miasta,

c) przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących cen, opłat i stawek z zakresu gospodarki komunalnej,

d) zbiórka nieczystości z koszy ulicznych oraz likwidacja dzikich wysypisk i gruzu,

e) koordynowanie pracy osób skierowanych do wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne,

f) utrzymanie w należytym stanie technicznym publicznych placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz zapewnienie porządku na ich terenie;

5. współpraca z Komisariatem Policji w Ząbkach.