Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia (PKSiZ)

gł. spec.  Iwona Potęga
tel. 22 5109 792,
e-mail: iwona.potega@zabki.pl
promocja@zabki.pl

Obsługa strony internetowej:

tel. 22 5109 794,
e-mail: promocja@zabki.pl


Punkt obsługi Karty Mieszkańca "Jestem z Ząbek":

Izabela Wojtylak
tel. 22 5109 731,
e-mail: izabela.wojtylak@zabki.pl

Agnieszka Boryś
tel. 22 5109 726,
e-mail: agnieszka.borys@zabki.pl
kontakt@jestemzzabek.plDo zadań Biura Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia należy w szczególności:

 1. promowanie potencjału, osiągnięć i działań miasta w kraju i za granicą, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie promocji, w tym:
  1. opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych,
  2. udział w krajowych i zagranicznych imprezach targowo-promocyjnych;
  3. współpraca z prasą lokalną i krajową, radiem i telewizją, a zwłaszcza redakcją Ząbkowskiej Gazety Samorządowej „Co słychać?”,
 2. organizowanie pobytów delegacji zagranicznych oraz wyjazdów za granicę oficjalnych delegacji Miasta;
 3. współpraca z miastami partnerskimi i pozyskiwanie nowych partnerów;
 4. prowadzenie spraw związanych z członkostwem Miasta w stowarzyszeniach, związkach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych;
 5. nadzór i współorganizowanie obchodów świąt i rocznic państwowych oraz regionalnych;
 6. organizowanie i współorganizowanie imprez i uroczystości miejskich;
 7. nadzór nad opracowaniem projektów i planów rozwoju kultury, sportu i profilaktyki zdrowotnej w Mieście oraz koordynacja ich wdrażania;
 8. prowadzenie spraw związanych z wypełnianiem funkcji organizatora dla miejskich instytucji kultury;
 9. współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym, związkami twórczymi i innymi organizatorami życia kulturalnego w Mieście;
 10. tworzenie warunków rozwoju twórczości artystycznej i działań w zakresie upowszechniania i ochrony dóbr kultury;
 11. realizowanie i koordynowanie zadań w dziedzinie promocji turystycznej, kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, profilaktyki zdrowotnej oraz gospodarczej Miasta;
 12. sporządzanie należnych sprawozdań, analiz i informacji;
 13. obsługa punktu Karty Mieszkańca "Jestem z Ząbek".
 14. organizowanie konsultacji społecznych, z zastrzeżeniem § 32 pkt 1;
 1. opracowywanie sprawozdań z pracy Burmistrza;
 2. redagowanie i aktualizacja informacji na stronie internetowej Miasta;
 3. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad:
  1. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
  2. Miejskim Ośrodkiem Kultury,
  3. Miejską Biblioteką Publiczną,
  4. Miejską Przychodnią Zdrowia (SP ZOZ).


   Folder  znajdujący się poniżej stanowi materiał archiwalny.