Referat Kadrowo-Płacowy (KP)

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/referaty/referat-kadrowo-placowy/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Kierownik Referatu Kadrowo-Płacowego

Ewa Jędrzejewska
tel 22 5109 716
e-mail: ewa.jedrzejewska@zabki.pl

Do zadań Referatu Kadrowo - Płacowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Urzędu, oraz kierowników jednostek organizacyjnych;
 2. prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz spraw związanych z dyscypliną pracy w Urzędzie;
 3. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu;
 4. prowadzenie ewidencji ważnych podpisów elektronicznych wykorzystywanych w Urzędzie;
 5. prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze;
 6. przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień pracowników Urzędu do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza, w tym wydawania decyzji administracyjnych, oraz prowadzenie ewidencji pełnomocnictw i upoważnień;
 7. kierowanie na wstępne i okresowe badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku;
 8. przygotowywanie dokumentacji związanej z przechodzeniem pracowników na emeryturę bądź rentę;
 9. prowadzenie spraw z zakresu odbywanych w Urzędzie staży, prac interwencyjnych oraz robót publicznych;
 10. sporządzenie list płac, kart wynagrodzeń, ewidencji wydatków osobowych i podróży służbowych;
 11. prowadzenie prowadzenie ewidencji delegacji służbowych oraz książki wyjść pracowników poza Urząd w czasie przewidzianym na pracę;
 12. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją polityki szkoleniowej pracowników Urzędu;
 13. przeprowadzenie konkursów na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.