Referat Oświaty i Polityki Społecznej (OiPS)

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/referaty/referat-oswiaty-i-polityki-spolecznej/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Kierownik Referatu Oświaty i Polityki Społecznej
Ewa Wiśniewska

tel. 22 5109 738
e-mail: ewa.wisniewska@zabki.pl

Do zadań Referatu Oświaty i Polityki Społecznej należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań oświatowych organu prowadzącego szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe;
 2. koordynacja, doradztwo i nadzór w zakresie przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli;
 3. prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych;
 4. udzielanie i rozliczanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego;
 5. rozliczanie dotacji udzielanej na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych z terenu innych gmin;
 6. kontrola w przedszkolach publicznych i niepublicznych, szkołach publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacji, według której udzielana jest dotacja na dany miesiąc;
 7. współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami oświatowymi;
 8. ocena pracy dyrektora szkoły/przedszkola;
 9. organizowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli;
 10. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 11. kontrola spełniania obowiązku nauki;
 12. koordynacja konkursów organizowanych dla jednostek oświatowych;
 13. realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej uczniom w ramach programów rządowych;
 14. sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta;
 15. prowadzenie statystyki oświatowej;
 16. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianych pracowników;
 17. prowadzenie rejestru żłobków, klubów dziecięcych oraz placówek wsparcia dziennego;
 18. nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi;
 19. realizacja zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 20. realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii;
 21. obsługa administracyjna Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 22. koordynacja spraw z zakresu polityki społecznej;
 23. współpraca z różnymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi, w zakresie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;
 24. sporządzanie należnych sprawozdań, analiz i informacji w zakresie realizowanych spraw;
 25. nadzór nad działalnością szkół/placówek zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego szkołę/placówkę;
 26. sprawowanie nadzoru nad działalnością świetlic środowiskowych i Ośrodka Pomocy Społecznej;
 27. nadzór nad sporządzaniem i realizacją planów finansowych miejskich gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli.