Podatek śmieciowy 2023

Gospodarowanie odpadami - ZMIANY od 2023 roku


Od 1 stycznia 2023 r. zmieniona zostaje metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zmiana polega na rozszerzeniu podziału gospodarstw domowych ze względu na liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa.

Po zmianach obowiązywać będą następujące miesięczne stawki opłaty* za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 35 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 70 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego;
 • 100 od gospodarstwa domowego trzyosobowego;
 • 115 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego.

OBOWIĄZEK SEGREGACJI

Pamiętajmy, że aktualnie nie mamy możliwości zrezygnowania z obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny . Niewywiązywanie się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów wiąże się z naliczeniem dwukrotnie wyższej opłaty, jak również z możliwością otrzymania grzywny za nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również uchwalonego na jej podstawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki.

ZŁOŻENIE DEKLARACJI

Wprowadzone zmiany wiążą się z ustaleniem nowego wzoru deklaracji**, którą po jej wypełnieniu należy złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki, 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10
 • pocztą na ww. adres urzędu
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. przez platformę e-PUAP).

Nową deklarację należy złożyć do 31 grudnia 2022 r. 

W przypadku zabudowy mieszkaniowej wielolokalowej (wielorodzinnej) konieczne jest przekazanie wspólnocie lub spółdzielni mieszkaniowej danych niezbędnych do wypełnienia deklaracji. Dzięki temu osoby reprezentujące wspólnotę/spółdzielnię mieszkaniową złożą deklarację w imieniu swoich mieszkańców, podając łączną informację o liczbie gospodarstw domowych oraz ich rodzaju w zależności od liczby osób w gospodarstwie.  

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów poniżej:

Oświadczenie dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą gospodarstwa domowego:

ZWOLNIENIA W OPŁACIE

Wprowadzona została możliwość skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w zabudowie jednorodzinnej w wysokości:

 • 4 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 7 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego;
 • 10 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego;
 • 15 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku zadeklarowania używania kompostownika przydomowego nie wystawiamy już bioodpadów w terminie ich odbioru. Natomiast fakt posiadania i użytkowania kompostownika może być zweryfikowany podczas oględzin nieruchomości.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co miesiąc, z góry, w terminie do 10 dnia miesiąca, za który jest uiszczana.

Opłatę wnosimy w kasie UM lub na indywidualny numer rachunku bankowego przypisanego do nieruchomości. Numery rachunków bankowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna


Pytania proszę kierować na adres pawel.radzio@zabki.pl

W sprawie deklaracji: magdalena.skiba@zabki.pl