Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (ZPiOS)

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/referaty/referat-zagospodarowania-przestrzennego-i-ochrony-rodowiska/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Arkadiusz Łebek

tel. 22 5109 751
e-mail: arkadiusz.lebek@zabki.pl

Do zadań Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska należą sprawy z zakresu planowania przestrzennego, budownictwa i architektury oraz z zakresu ochrony środowiska naturalnego w szczególności:

 1. prowadzenie rejestru wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;
 2. wnioskowanie o sporządzenie lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie tych spraw do czasu załatwienia ich przez Radę;
 3. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
 4. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 5. opiniowanie studium i planów miejscowych gmin sąsiednich;
 6. opiniowanie usytuowania projektowanych sieci technicznych uzbrojenia terenu w tym ogrodzeń;
 7. opiniowanie projektów podziału nieruchomości;
 8. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 9. prowadzenie spraw związanych z realizacją Programu Ochrony Środowiska, jego aktualizacja oraz sporządzanie raportów z jego realizacji;
 10. organizacja i koordynowanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta;
 11. przygotowywanie projektów decyzji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usuwania odpadów komunalnych stałych i płynnych wraz z prowadzeniem ewidencji w tym zakresie;
 12. występowanie do Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań w przypadku naruszenia przez przedsiębiorców przepisów o ochronie środowiska;
 13. nadzór - we współpracy ze Strażą Miejską - nad przestrzeganiem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta;
 14. prowadzenie rejestrów, których obowiązek tworzenia wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 15. wykonywanie innych niezbędnych czynności z zakresy ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, architektury i urbanistyki miasta;
 16. planowanie terenów zieleni na ternie Miasta;
 17. utrzymanie terenów zieleni miejskiej;
 18. nadzór nad przestrzeganiem przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 19. wydawanie decyzji w zakresie przepisów o ochronie zwierząt;
 20. nadzór nad odławianiem bezdomnych zwierząt;
 21. współdziałanie ze służbami i inspekcjami w zakresie spraw sanitarno weterynaryjnych w razie wystąpienia zagrożenia chorobami zakaźnymi na terenie Miasta;
 22. prowadzenie postępowań dotyczących naruszeń stosunków wodnych;
 23. przygotowywanie projektów zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów oraz prowadzenie postępowań w sprawie usunięcia drzew lub krzewów bez zezwolenia lub za ich zniszczenie wraz z prowadzeniem rejestru w tym zakresie, a także prowadzenie innych spraw znajdujących się w kompetencji Burmistrza, określonych w przepisach o ochronie przyrody.