Poziomy odzysku i roczna analiza gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

ZOBACZ

Roczna analiza gospodarki odpadami komunalnymi 2014
Roczna analiza gospodarki odpadami komunalnymi 2015
Roczna analiza gospodarki odpadami komunalnymi 2016
Roczna analiza gospodarki odpadami komunalnymi 2017
Roczna analiza gospodarki odpadami komunalnymi 2018
Roczna analiza gospodarki odpadami komunalnymi 2019
Roczna analiza gospodarki odpadami komunalnymi 2020
Roczna analiza gospodarki odpadami komunalnymi 2021
Roczna analiza gospodarki odpadami komunalnymi 2022