Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Miasta Ząbki

Urząd Miasta Ząbki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Ząbki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • - zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego
 • - część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Pieniak.
 • E-mail: krzysztof.pieniak@zabki.pl
 • Telefon: 225109728
 • Bogdan Kowalczyk.
 • E-mail: bogdan.kowalczyk@zabki.pl
 • Telefon: 225109733
 • Iwona Potęga.
 • E-mail: iwona.potega@zabki.pl
 • Telefon: 225109792

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Aleja Solidarności"77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki
Budynek składający się z dwóch skrzydeł i łącznika, wielopoziomowy. Parter+piętro w skrzydłach oraz dodatkowe piętro w łączniku.
Jest 5 wejść – A,B, C,D, E.
Przy wejściu głównym A, znajduje się dzwonek i winda dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoby niepełnosprawne ruchowo są obsługiwane, albo na 1 piętrze, gdzie wjeżdżają windą, albo na sali konferencyjnej, gdzie dostają się wejściem E od strony podwórka. Przy tym wejściu nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych, dlatego osobie niepełnosprawnej ruchowo musi pomóc inn  osoba, aby dostać się do środka.
W budynku, na poszczególnych piętrach występują różnice poziomów.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.|
Budynek nie posiada toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Przed budynkiem urzędu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.