Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

Arkadiusz Powierża
zastepca.burmistrza@zabki.pl

tel. sekretariat: 22 5109-702
fax. 22 5109-888

przyjęcia interesantów:
- wtorek 14.00 - 16.00

Zastępca Burmistrza przy wykonywaniu swych kompetencji i zadań działa w granicach
określonych zarządzeniami Burmistrza oraz imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

 • wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
 • składanie oświadczeń woli w imieniu miasta Ząbki w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 • przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;
 • reprezentowanie Miasta Ząbki w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;
 • udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta Ząbki w zakresie ustalonym przez Burmistrza;
 • współdziałanie z Radą, Burmistrzem, Sekretarzem, Skarbnikiem, a także komórkami organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi nadzorowi Zastępcy Burmistrza.

Zastępca Burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 1. Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
 2. Referatu Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju,
 3. Referatu Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego,
 4. Referatu Inwestycji,
 5. Biura Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia,
 6. Biura Zamówień Publicznych.