Azbest

Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz zdrowie mieszkańców, Burmistrz Miasta Ząbki informuje o możliwości zgłaszania przez osoby fizyczne (nieprowadzące działalności gospodarczej) zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Wnioski w tej sprawie można składać w Urzędzie Miasta Ząbki do dnia 20 kwietnia 2021 roku. Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Miasta Ząbki (I piętro, pok. 14 i 15)
oraz na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce Gospodarka odpadami, Azbest.

Demontaż azbestowego pokrycia dachowego i/lub odbiór oraz jego utylizacja zostanie wykonana przez uprawnionego przedsiębiorcę, z którym miasto Ząbki zawrze stosowną umowę. Przedsięwzięcie nie będzie obciążało dodatkowymi kosztami właścicieli nieruchomości, którzy później będą odpowiedzialni za ewentualne prace związane
z montażem nowego pokrycia dachowego.

Wniosek

Zasady

Informacja o wyrobach

Ocena stanu

Klauzula RODO

Informacja o zakończeniu