Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji (KPiW)

Obraz domyślny

Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej i Windykacji

Elżbieta Ślazińska

tel. 22 5109 771
e-mail: elzbieta.slazinska@zabki.pl


Do zadań Referatu Księgowości Podatkowej i Windykacji należy prowadzenie spraw w zakresie poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych oraz innych należności Miasta, w szczególności:

 1. pobór podatków i opłat lokalnych;
 2. pobór innych należności, w szczególności z tytułu opłaty śmieciowej, czynszu, najmu, dzierżawy, mandatów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi;
 3. prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej podatków i opłat lokalnych oraz innych należności, których pobór leży w zakresie obowiązków Referatu,
 4. załatwianie podań dotyczących umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od spadków i darowizn oraz innych zaległości;
 5. wydawanie zaświadczeń dotyczących stanu zaległości podatkowych;
 6. wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
 7. prowadzenie ewidencji księgowej należności z tytułu wykupu gruntu, lokali mieszkalnych oraz faktur wystawionych za kserokopie dokumentów;
 8. dochodzenie należności oraz przekazywanie do egzekucji zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należności Miasta, a w szczególności: a) wystawianie upomnień oraz wezwań do zapłaty, b) wystawianie tytułów wykonawczych celem egzekucji zaległości do naczelnika urzędu skarbowego, c) wnioskowanie o wpis hipoteki w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości dłużnika, d) współpraca z poborcami skarbowymi w sprawie prawidłowej windykacji zaległości;
 9. rozliczanie opłaty targowej;
 10. sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 11. bieżąca obsługa interesantów.