Archiwista

Obraz domyślny

Archiwista

Izabela Chojnacka
tel. 22 5109 731
e-mail: izabela.chojnacka@zabki.pl


Do zadań Archiwisty należy w szczególności:

 1. wykonywanie czynności kancelaryjnych;
 2. wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 3. nadzór nad prawidłowością właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw;
 4. koordynacja i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w Urzędzie;
 5. przechowywanie i zabezpieczenie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie pełnej ewidencji;
 6. przeprowadzanie skontrum dokumentacji;
 7. porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym;
 8. udostępnianie przechowywanej dokumentacji;
 9. wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej;
 10. przeprowadzanie kwerend archiwalnych;
 11. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu;
 12. przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego;
 13. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym;
 14. doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;
 15. prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie w zakresie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.