Stan prac nad programem Rewitalizacji

/velacms/solutions/zabki/content/pages/rewitalizacja/stan-prac-nad-programem/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

"Program Rewitalizacji miasta Ząbki na lata 2016-2023"

 jest opracowywany do uchwalenia w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym. Miasto Ząbki otrzymało dofinansowanie z środków unijnych na przygotowanie programu

Dotychczasowy przebieg prac przy opracowywaniu „Programu Rewitalizacji dla miasta Ząbki na lata 2016 – 2023”

 • 23-06-2016 r. Podpisanie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie projektu pn. Opracowanie programu rewitalizacji dla Miasta Ząbki" ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa
 •  04-08-2016 r. Podpisanie umowy z z firmą Contract Consulting Spółka z o.o. na opracowanie Programu Rewitalizacji dla miasta Ząbki.

I Etap prac nad przygotowaniem diagnozy

 • 11-08-2016 r. Pierwsze spotkanie informacyjne dla pracowników urzędu zaangażowanych w projekt pn. przygotowywanego programu w tym dyskusja o miernikach, które najlepiej pozwolą zdiagnozować poszczególne obszary miasta Ząbek pod względem społecznym i infrastrukturalnym.
 • 18-08-2016 r. - spotkanie warsztatowe pracowników urzędu mające na celu wstępne określenie obszarów problemowych na terenie miasta gdzie występują problemy i niedobory w sferze społecznej oraz braki w infrastrukturze lub jej zły stan. Spotkanie było połączone z wizją lokalną w centrum Ząbek.

Przełom sierpnia i września - w tym okresie rozpoczęto gromadzenie i agregowanie danych wskaźnikowych do obiektywnej oceny sytuacji społecznej w różnych obszarach miasta. (dane o liczbie ludności, aktywności wyborczej, bezrobociu, przestępczości, przemocy rodzinnej itp.) Odbyły się również spotkania: robocze z kierownictwem Ośrodka Pomocy Społecznej i informacyjne z zarządcami terenów i obiektów publicznych na terenie miasta Ząbki które nie należą do gminy lub jednostek podległych. W tym okresie również opracowano ankietę.

 • 8 września – rozpoczęto dystrybucję ankiet, ankiety były dystrybuowanie za pośrednictwem szkół i gimnazjów oraz przez stronę internetową miasta. W formie papierowej były dostępne w Urzędzie Miasta. ( wzór ankiety). Wypełnioną ankietę można było dostarczyć za pośrednictwem szkoły, do Urzędu Miasta lub w wersji elektronicznej na wskazany email.
 • 20 września – ustalony termin na zwrot wypełnionych ankiet. Ruszył proces wprowadzania i kodowania ankiet do formy elektronicznej, która umożliwia dalsza analizę.

Po zakończeniu ankietyzacji została zorganizowana pierwsza tura spotkań informacyjnych dla rożnych grup interesariuszy na których omawiano wstępne cząstkowe wyniki ankiet i zbierano uwagi:

 • 26-09-2016 r. Informacja o przygotowywanym programie rewitalizacji dla Radny Miasta Ząbki na sesji Rady;
 • 27-09-2016 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta zostało zorganizowane spotkanie dla ząbkowskich przedsiębiorców;
 • 28-09-2016 r. spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Ząbek;
 • 28-09-2016 r. o godzinie 17:30 w Szkole Podstawowej Nr 3 na ul. Kościelnej zostało zorganizowane spotkanie dla mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych (relacja);
 • 29-09-2016 r. o godzinie 17:00 w Gimnazjum Nr 2 zostało zorganizowane spotkanie dla mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych;
 • 03-10-2016 r. o godzinie 18:00 odbyło się spotkanie dla zainteresowanych Radnych poświęcone rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów Ząbek południowych.
 • 05-10-2016 r.  o godzinie 18:00 odbyło się spotkanie dla zainteresowanych Radnych poświęcone rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów Ząbek centralnych i północnych.
 • 07-10-2016 r. Burmistrz Miasta Ząbki zarządzeniem Nr 0050.104.2016 powołał zespół ds. Rewitalizacji Miasta Ząbki.
 • 25-10-2016 r. o godzinie 19:00 w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Stefana Batorego 37 w Ząbkach odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców poświęcone omówieniu diagnozy, obszaru zdegradowanego oraz projektowanego obszaru rewitalizacji. ( relacja prezentacja)
 • 26-10-2016 r. o godzinie 19:00 w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Harcerskiej 9 w Ząbkach odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców poświęcone omówieniu diagnozy, obszaru zdegradowanego oraz projektowanego obszaru rewitalizacji. ( relacja prezentacja)
 • od 04-11-2016 do 18-11-2016 okres zbierania propozycji projektów do Programu.
 • od 09-11-2016 do 18-11-2016 okres konsultacji obszaru Rewitalizacji
 • od 28-11-2018 do 15-12-2016 okres konsultacji projektu Programu Rewitalizacji dla Miasta Ząbki na lata 2016-2023.
 • 27-12-2016 r. Rada Miasta uchwałą Nr XXXVI/323/2016 przyjmuje Lokalny Programu Rewitalizacji dla Miasta Ząbki na lata 2016-2023.
 • 07-04-2017 r. Uchwałą Nr XLI/379/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniała uchwałę  Nr XXXVI/323/2016 z 27.12.2016 r. w sprawie przyjęcia  Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ząbki na lata 2016-2023 (aktualna wersja programu).


Projekt pn."Opracowanie programu rewitalizacji dla Miasta Ząbki" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa