Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GiGN)

Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Emilia Babicka

tel. 22 5109 744
e-mail: emilia.babicka@zabki.pl

Do zadań Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należą sprawy gospodarki nieruchomościami gminnymi oraz geodezji, w szczególności:

 1. prowadzenie dokumentacji dotyczącej gminnego zasobu nieruchomości;
 2. przygotowywanie dokumentacji oraz wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości gminnych, znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości, w księgach wieczystych;
 3. przygotowywanie dokumentacji oraz wniosków o dotyczących nieruchomości gminnych, znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości, w celu dokonania wpisów lub aktualizacji informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków;
 4. prowadzenie postępowań w sprawie rozgraniczania nieruchomości, w tym wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości oraz upoważnień dla geodetów do wykonania ustalenia przebiegu granic;
 5. wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości;
 6. przejmowanie dokumentacji rozgraniczeniowej w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości oraz umarzanie postępowania administracyjnego w sprawach rozgraniczenia nieruchomości i przekazywanie sprawy do rozpatrzenia sądowi;
 7. rozstrzyganie spornych spraw związanych z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości na obszarach objętych scaleniem;
 8. przesyłanie ostatecznych decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości oraz o podziale nieruchomości do właściwego starosty;
 9. zamiana nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego między Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego a osobami fizycznymi;
 10. sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;
 11. ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych;
 12. sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości gminnych;
 13. aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych;
 14. prowadzenie postępowań w sprawie podziału nieruchomości, w tym wydawanie postanowień o zgodności podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji o podziale nieruchomości;
 15. przyjęcie przebiegu granic nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości w trakcie postępowania o podział nieruchomości;
 16. ustalanie opłaty adiacenckiej;
 17. wykonywanie prawa pierwokupu;
 18. włączanie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze kupna;
 19. przyjmowanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub o odmowie przekształcenia;
 20. regulacja stanu prawnego nieruchomości nabytych z mocy prawa;
 21. wydawanie zaświadczeń o oznaczeniu nieruchomości numerami porządkowymi;
 22. prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 23. ustanawianie służebności na nieruchomościach gminnych.