Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej
Ząbki, ul. Wojska Polskiego 12
tel. do ośrodka: 22 510-98-03 do 21
fax: 22 510-98-30

tel. wewnętrzne:

Pomoc społeczna: 22 5109-807 do 814, 820

Świadczenia rodzinne: 22 5109-817 do 819

Świadczenia wychowawcze: 22 510-98-15

e-mail: ops@zabki.pl               ops-zabki@wp.pl

 
Kierownik :       Artur Kołodziejczyk      -       tel. 22 51-09-816

Ośrodek czynny dla interesantów (1 piętro):

Poniedziałek: 10 - 18 - przyjęcia interesantów
Wtorek: 8 - 12 - praca w terenie
12 - 16 - przyjęcia interesantów
Środa: 8 - 16 - przyjęcia interesantów
Czwartek: 8 - 12 - przyjęcia interesantów
12 - 16 - praca w terenie
Piątek 7 - 11 - przyjęcia interesantów
11 - 15 - praca w terenie

Świadczenia rodzinne - przyjęcia interesantów (parter):Uprzejmie informujemy, że uległy zmianie godziny urzędowania:
Poniedziałek: 10 - 18
Wtorek: 8 - 16
Środa: dzień wewnętrzny
Czwartek: dzień wewnętrzny
Piątek 7 - 15

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach obejmuje przede wszystkim realizację ustawy o pomocy społecznej wraz z wszelkimi formami pomocowymi świadczonymi na rzecz klientów pomocy społecznej. Ośrodek realizuje ponadto zadania gminy z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy Prawo energetyczne, ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o systemie oświaty.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach udziela pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej m.in. z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Wskazując zadania Ośrodka nie sposób odnotować, że Ośrodek z roku na rok podejmuje coraz więcej nowych zadań, co wynika zarówno z pojawiających się regulacji prawnych, a w ślad za nimi licznych zobowiązań formalnych, z drugiej zaś strony zmieniających się potrzeb i wymagań stawianych przez klienta.

Przydatne linki

1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Ząbki bip.zabki.pl/
2. Urząd Miasta Ząbki www.zabki.pl/
3. Urząd Pracy Wołomin www.pup.wolomin.pl/nowa/
4. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl/
5. Europejski Fundusz Społeczny www.efs.gov.pl/