Uchwały

Obraz domyślny

UCHWAŁA NR XLI/382/2021

RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat

Na podstawie art. 13b ust. 3, ust. 4 pkt 1 lit. a i ust. 5 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r.
poz. 54) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się w Mieście Ząbki strefę płatnego parkowania niestrzeżonego pojazdów samochodowych na drogach publicznych, zwaną dalej „SPP", której obszary określa załącznik nr l do uchwały.


§ 2. 1. Ustala się stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych w SPP w dni robocze
od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, pierwszego piątku
po Bożym Ciele, dnia rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, całodobowo,
w wysokości za:

1) pierwszą godzinę - 3,90 zł;
2) drugą godzinę - 4,60 zł;
3) trzecią godzinę - 5,50 zł;
4) czwartą i kolejne godziny - po 3,90 zł.

2. uchylony.

3. Dopuszcza się naliczanie opłat określonych w ust. l, za odcinki czasu inne niż pełne godziny, przy czym minimalna opłata wynosi 0,50 zł.


§ 3. 1. Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla:

1) posiadających ważne karty parkingowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.1)), zwane dalej „kartami parkingowymi", jeżeli przewożący te osoby pojazd jest oznaczony kartą parkingową;

2) służb obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi lub na podstawie identyfikatorów wydanych przez zarządzającego strefą płatnego parkowania, zwaną dalej „SPP”:

a) Straży Miejskiej w Ząbkach,
b) przewoźników komunikacji miejskiej działających na zlecenie organizatora  publicznego transportu zbiorowego w Mieście Ząbki oraz Zarządu Transportu Miejskiego - nadzoru ruchu,
c) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ząbkach – pogotowia wodociągowego,
d) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - pogotowia energetycznego,
e) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - pogotowia gazowego,
f) pogotowia oświetleniowego, pogotowia sygnalizacji świetlnej i służb     serwisowych SPP, działających na zlecenie zarządu drogi,
g) pogotowia schronisk dla zwierząt wykonujących zadania zlecone przez Miasto Ząbki,
h) Urzędu Miasta Ząbki;

3) Starostwa Powiatu Wołomińskiego – w zakresie czynności nadzoru ruchu;
4) Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi;
5) kierujących motocyklami;
6) pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach – podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi;
7) posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi oraz ważną Kartę Mieszkańca „Jestem z Ząbek” za postój jednego zadeklarowanego pojazdu samochodowego po pobraniu biletu zerowego w parkomacie z prawidłowo wprowadzonym numerem rejestracyjnym deklarowanego pojazdu, przez czas zgodny z wydrukowaną datą.

2. Każdorazowa, jednak nie częściej niż raz na dobę, zmiana pojazdu samochodowego,
o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wymaga pobrania nowego biletu zerowego, przy czym poprzedni bilet traci ważność.


§ 4. Wprowadza się całodobowo zerową stawkę opłaty za postój na prawach wyłączności
na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach) wyznaczonych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego dla:

1) zakładów opieki zdrowotnej - tylko służbowe pojazdy samochodowe trwale oznakowane zewnętrznie nazwą i adresem zakładu opieki zdrowotnej;
2) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Miasta Ząbki na podstawie identyfikatorów.

§ 5. Wprowadza się opłatę zryczałtowaną dla podmiotów będących przedsiębiorcami
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. z 2021 r. poz. 162), za postój na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach) wyznaczonych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego w wysokości 550 zł za miesiąc za jedno stanowisko.


§ 6. uchylony.


§ 7. uchylony.


§ 8. Opłaty za postój pojazdów samochodowych w SPP uiszcza się w następujący sposób:

1) opłata zryczałtowana, o której mowa w § 5 - z góry za okresy półroczne;
2) opłata za postój według stawek określonych w § 2 ust. l - niezwłocznie po  zaparkowaniu pojazdu:

a) przez wykupienie w parkomacie biletu kontrolnego z jednoznacznie określonym czasem opłaconego postoju oraz prawidłowo wprowadzonym numerem rejestracyjnym parkującego pojazdu, lub

b) za pomocą systemu płatności mobilnych.

§  8a. Awaria parkomatu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za postój, którą w takim przypadku należy uiścić w sąsiednim parkomacie lub przy pomocy aplikacji mobilnej.

§ 9. 1. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w SPP w wysokości 250 zł, którą należy wnieść w terminie 14 dni od dnia postoju bez uiszczenia należnej opłaty.

2. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 3 dni roboczych, od wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej (dokumentu opłaty dodatkowej), opłata
ta ulega pomniejszeniu do kwoty w wysokości 150 zł.

3. Uchylony.

4. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.”;


§ 10. Sposób pobierania opłat, postępowanie reklamacyjne i odwoławcze oraz tryb wydawania dokumentów związanych z zastosowaniem zerowej stawki opłaty za postój określa regulamin funkcjonowania SPP, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.


§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.


§ 12. „Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2022 r., po uprzednim ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”.

Załączniki do uchwały nr XLI/382/2021 Rady Miasta Ząbki
z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 1

Obszary strefy płatnego parkowania niestrzeżonego pojazdów samochodowych
na drogach publicznych w Mieście Ząbki

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Mieście Ząbki obejmuje następujące ulice:

1) ul. 3 Maja na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Legionów;
2) ul. Andersena;
3) ul. Baśniowa;
4) ul. Calineczki;
5) ul. Dzika;
6) ul. Harcerska;
7) ul. Herberta;
8) ul. Jasna;
9) ul. Kołłątaja;
10) ul. Kopernika;
11) ul. Kościelna;
12) ul. Krucza;
13) ul. Kwiatowa na odcinku od ul. Szwoleżerów do ul. Sikorskiego;
14) ul. Legionów;
15) ul. Maczka;
16) ul. Malczewskiego;
17) ul. Orla;
18) ul. Pileckiego;
19) ul. Podleśna;
20) ul. Poniatowskiego;
21) ul. Powstańców;
22) ul. Reymonta;
23) ul. Różana;
24) ul. Staszica;
25) ul. Stefczyka;
26) ul. Szkolna;
27) ul. Targowa;
28) ul. Wiosenna;
29) ul. Wybickiego;
30) ul. Złota;
31) ul. Żbikowskiego.

Załącznik nr 2

Regulamin funkcjonowania strefy płatnego parkowania niestrzeżonego (SPP)

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) uchylony

2) bilecie kontrolnym - rozumie się przez to wystawiony przez zarządzającego SPP dowód wniesienia opłaty za postój z jednoznacznie wyznaczonym czasem postoju;

2a) bilet zerowy - rozumie się przez to wystawiony przez zarządzającego SPP dowód uprawniający do postoju pojazdu objętego zerową stawką opłaty;

3) biurze obsługi SPP - rozumie się przez to miejsce obsługi korzystających z postoju w SPP, w tym w szczególności w zakresie przyjmowania reklamacji i udzielania odpowiedzi oraz informacji;

4) dokumencie opłaty dodatkowej - rozumie się przez to dokument informujący o obowiązku wniesienia przez kierującego opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój pojazdu samochodowego w SPP, umieszczany na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką;

5) uchylony

6) karcie parkingowej - rozumie się przez to dokument, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 7 tej ustawy;

7) uchylony

8) strefie płatnego parkowania niestrzeżonego lub SPP - rozumie się przez to część obszaru miasta, w której wprowadzono obowiązek ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych;

9) systemie płatności mobilnych - rozumie się przez to zdalny sposób wnoszenia opłat za postój pojazdu, za pomocą urządzenia mobilnego i technologii mobilnych, umożliwiających rozliczanie za rzeczywisty czas postoju, z uwzględnieniem opłaty minimalnej, na zasadach określonych przez operatora tych płatności;

10) upomnieniu - rozumie się przez to doręczany przez operatora pocztowego dokument wzywający do uiszczenia opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój pojazdu w SPP, wystawiany przez zarządzającego SPP osobie, na którą zarejestrowany jest pojazd;

11) zarządzającym SPP - rozumie się przez to Urząd Miasta Ząbki.


§ 2.1. Regulacje w zakresie płatnego postoju niestrzeżonego w SPP określone niniejszym regulaminem, dotyczą postoju pojazdów samochodowych na drogach publicznych.

2. Stawki opłat za postój w SPP obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, pierwszego piątku po Bożym Ciele, dnia rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego:

1) całodobowo, z wyjątkiem uprawnionego postoju na zastrzeżonych stanowiskach postojowych na prawach wyłączności;

 2) uchylony

3. Wjazd do SPP oznakowany jest znakiem drogowym D-44 "strefa płatnego parkowania", a wyjazd z SPP oznakowany jest znakiem D-45 "koniec strefy płatnego parkowania".

4. Postój pojazdu samochodowego w SPP wymaga uiszczenia opłaty i umieszczenia za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie wszystkich danych z zewnątrz, ważnego biletu kontrolnego, czytelnej informacji o płatnościach mobilnych lub ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do postoju ze stawką zerową.

5. uchylony

6. uchylony

7. uchylony

8. uchylony

9. uchylony

10. uchylony

10a. Bilet zerowy nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju.

11. Wniesienie opłaty za postój nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej i usługowej z pojazdów zaparkowanych na miejscach postojowych objętych SPP.


Rozdział 2

WNOSZENIE OPŁAT W SPP


§ 3. 1. Opłatę za postój w SPP wnosi się z góry:

1) przez wykupienie w parkomacie i wyłożenie w sposób określony w ust. 2 ważnego biletu kontrolnego z jednoznacznie określonym czasem postoju i - w przypadku zakupu biletu w parkomacie wyposażonym w klawiaturę – numerem rejestracyjnym parkującego pojazdu, lub
2) za pomocą systemu płatności mobilnych
- przy czym opłata powinna zostać wniesiona niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

2. Bilety kontrolne lub czytelną informację o płatnościach mobilnych, należy umieścić
za przednią szybą wewnątrz pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie wszystkich danych z zewnątrz oraz sprawdzić ich widoczność z zewnątrz
w zaparkowanym pojeździe.

3. Wykupiony bilet kontrolny przez cały czas swojej ważności uprawnia do postoju w całej SPP.

4. Postój przy użyciu nieważnej karty parkingowej jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty za postój.

5. Postój po upływie czasu określonego na bilecie kontrolnym lub po upływie czasu opłaconego za pomocą systemu płatności mobilnych, jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty za postój.

6. Uchylony.


Rozdział 3

SPOSÓB POBIERANIA OPŁATY DODATKOWEJ,

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ODWOŁAWCZE


§ 4. 1. Kontrolę w zakresie zgodności postoju pojazdów samochodowych z niniejszym Regulaminem prowadzi zarządzający SPP.

2. Po stwierdzeniu nieuiszczenia należnej opłaty za postój, wystawia się dokument opłaty dodatkowej, który jest umieszczany na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką.

3. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od dnia postoju bez uiszczenia opłaty.

4. W przypadku wystawienia dokumentu, o którym mowa w ust. 2, i nieuiszczenia opłaty dodatkowej w terminie określonym w ust. 3, zarządzający SPP podejmuje czynności
w celu wyegzekwowania należności za postój.

5. Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej, o którym mowa w ust. 2, może wnieść reklamację w terminie 7 dni od dnia wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej. Reklamację wnosi się pisemnie
w postaci papierowej lub elektronicznej do zarządzającego SPP w biurze obsługi SPP. W przypadku uznania reklamacji, zawiadamia się pisemnie reklamującego,
że dokument opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.

6. Rozstrzygnięcie o nieuwzględnieniu reklamacji jest ostateczne.

7. O nieuwzględnieniu reklamacji zawiadamia się pisemnie reklamującego, informując jednocześnie o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia reklamacji.”

8. Uchylony.

Rozdział 4 i 5 Uchylone.  UCHWAŁA NR XLI/381/2021

RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 13 kwietnia 2021 r.


w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych na drogach wewnętrznych i parkingach stanowiących własność Miasta Ząbki oraz wysokości opłat za to korzystanie


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 i 2020 oraz z 2021 r. poz. 8) i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwała określa:

 1) zasady i tryb korzystania z niestrzeżonych miejsc parkingowych na drogach wewnętrznych i parkingach stanowiących własność Miasta Ząbki, w miejscach określonych w załączniku nr 1 do uchwały;

2) wysokość opłat za korzystanie z miejsc parkingowych, o których mowa w pkt 1, zwane dalej "postojem".


§ 2. 1. Ustala się opłaty za postój pojazdów samochodowych w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, pierwszego piątku po Bożym Ciele, dnia rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, całodobowo, w wysokości za:

1) pierwszą godzinę - 3,90 zł;
2) drugą godzinę - 4,60 zł;
3) trzecią godzinę - 5,50 zł;
4) czwartą i kolejne godziny - po 3,90 zł.

2. Uchylony.

3. Dopuszcza się naliczanie opłat określonych w ust. l, za odcinki czasu inne niż pełne godziny, przy czym minimalna opłata wynosi 0,50 zł.


§ 3. 

1. Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla:

1) posiadających ważne karty parkingowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.), zwane dalej "kartami parkingowymi", jeżeli przewożący te osoby pojazd jest oznaczony kartą parkingową;
2) służb obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi lub na podstawie identyfikatorów wydanych przez zarządzającego strefą płatnego parkowania, zwaną dalej "SPP":

a) Straży Miejskiej w Ząbkach,
b) przewoźników komunikacji miejskiej działających na zlecenie organizatora publicznego transportu zbiorowego w Mieście Ząbki oraz Zarządu Transportu Miejskiego - nadzoru ruchu,
c) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ząbkach - pogotowia wodociągowego,
d) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - pogotowia energetycznego;
e) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - pogotowia gazowego,
f) pogotowia oświetleniowego, pogotowia sygnalizacji świetlnej i służb serwisowych SPP, działających na zlecenie zarządu drogi,
g) pogotowia schronisk dla zwierząt wykonujących zadania zlecone przez Miasto Ząbki,
h) Urzędu Miasta Ząbki;

3) Starostwa Powiatu Wołomińskiego - w zakresie czynności nadzoru ruchu;

4) Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi;

5) kierujących motocyklami;

6) pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach - podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi;
7) posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi oraz ważną Kartę Mieszkańca "Jestem z Ząbek" za postój jednego zadeklarowanego pojazdu samochodowego po pobraniu biletu zerowego w parkomacie z prawidłowo wprowadzonym numerem rejestracyjnym deklarowanego pojazdu, przez czas zgodny z wydrukowaną datą.
8) pojazdów wymienionych w art. 13 pkt 1, ust. 3 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595 i z 2022 r. poz. 32).
2.  Każdorazowa, jednak nie częściej niż raz na dobę, zmiana pojazdu samochodowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wymaga pobrania nowego biletu zerowego, przy czym poprzedni bilet traci ważność.


§ 4. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za postój na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach) wyznaczonych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego dla:

1) zakładów opieki zdrowotnej - tylko służbowe pojazdy samochodowe trwale oznakowane zewnętrznie nazwą i adresem zakładu opieki zdrowotnej;
2) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Miasta Ząbki na podstawie identyfikatorów.


§ 5. Wprowadza się opłatę zryczałtowaną dla podmiotów będących przedsiębiorcami
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. z 2021 r. poz. 162), za postój na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach) wyznaczonych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego w wysokości 550 zł za miesiąc za jedno stanowisko.


§ 6. Uchylony.


§ 7. Uchylony


§ 8. Opłaty za postój pojazdów samochodowych uiszcza się w następujący sposób:

1) opłata zryczałtowana, o której mowa w § 5 - z góry za okresy półroczne;
2) opłata za postój według stawek określonych w § 2 ust. 1 - niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu:
a) przez wykupienie w parkomacie biletu kontrolnego z jednoznacznie określonym czasem opłaconego postoju oraz prawidłowo wprowadzonym numerem rejestracyjnym parkującego pojazdu, lub
b) za pomocą systemu płatności mobilnych.

§  8a. Awaria parkomatu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za postój, którą w takim przypadku należy uiścić w sąsiednim parkomacie lub przy pomocy aplikacji mobilnej.";

§ 9. 

1. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w wysokości 250 zł, którą należy wnieść w terminie 14 dni od dnia postoju bez uiszczenia należnej opłaty.

2. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 3 dni roboczych, od wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej (dokumentu opłaty dodatkowej), opłata
ta ulega pomniejszeniu do kwoty w wysokości 150 zł.

3. Uchylony.

4. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


§ 10. Sposób pobierania opłat, postępowanie reklamacyjne i odwoławcze oraz tryb wydawania dokumentów związanych z zastosowaniem zerowej stawki opłaty za postój określa regulamin korzystania z płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach wewnętrznych
i parkingach stanowiących własność Miasta Ząbki, który stanowi załącznik nr 2
do uchwały.


§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.


§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2022 r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Załączniki do uchwały nr XLI/381/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 kwietnia 2021 r.


Załącznik nr 1

Miejsca płatnego parkowania niestrzeżonego pojazdów samochodowych na drogach wewnętrznych i parkingach stanowiących własność Miasta Ząbki

1) parking miejski przy ul 3 Maja;
2)parkingi miejskie przy ul. Andersena;
3) parkingi miejskie przy ul Pileckiego;

Drogi wewnętrzne:

1) ul. Flisowskiej

2) droga wewnętrzna od ul. Szwoleżerów na działkach geodezyjnych nr 50/11 i 49/3 z obrębu 3-26

Załącznik nr 2

Regulamin korzystania z płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach wewnętrznych i parkingach stanowiących własność Miasta Ząbki


Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) uchylony;
2) bilecie kontrolnym - rozumie się przez to dowód wniesienia opłaty za postój
z jednoznacznie wyznaczonym czasem postoju, wystawcą biletu kontrolnego jest Miasto Ząbki;

2a) bilet zerowy – rozumie się przez to wystawiony przez zarządzającego SPP dowód uprawniający
do postoju pojazdu objętego zerową stawką opłaty;

3) biurze obsługi - rozumie się przez to biuro obsługi SPP, jako miejsce obsługi korzystających z postoju płatnego, w tym w szczególności w zakresie przyjmowania reklamacji i udzielania odpowiedzi oraz informacji;

4) dokumencie opłaty dodatkowej - rozumie się przez to dokument informujący o obowiązku wniesienia przez kierującego opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój w miejscu postoju, umieszczany na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką;

5) usunięty

6) karcie parkingowej - rozumie się przez to dokument, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 7 tej ustawy;

7) miejscu płatnego postoju niestrzeżonego, zwanym dalej "miejscem postoju" - rozumie się przez to część obszaru miasta, w której wprowadzono obowiązek ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach wewnętrznych i parkingach stanowiących własność Miasta Ząbki;

8) mieszkańcu - rozumie się przez to posiadacza aktywnej Karty Mieszkańca "Jestem z Ząbek";

9) systemie płatności mobilnych - rozumie się przez to zdalny sposób wnoszenia opłat za postój, za pomocą urządzenia mobilnego i technologii mobilnych, umożliwiających rozliczanie za rzeczywisty czas postoju, z uwzględnieniem opłaty minimalnej, na zasadach określonych przez operatora tych płatności;

10) upomnieniu - rozumie się przez to doręczany przez operatora pocztowego dokument wzywający do uiszczenia opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój, wystawiany przez zarządzającego osobie, na którą zarejestrowany jest pojazd;

11) zarządzającym miejscami postoju - rozumie się przez to Urząd Miasta Ząbki.

§ 2.

1. Regulacje w zakresie postoju określone niniejszym regulaminem, dotyczą postoju pojazdów samochodowych na drogach wewnętrznych i parkingach stanowiących własność Miasta Ząbki.

2. Stawki opłat za postój obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, pierwszego piątku po Bożym Ciele, dnia rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego:

1) całodobowo, z wyjątkiem uprawnionego postoju na zastrzeżonych stanowiskach postojowych na prawach wyłączności;

2) uchylony.

3. Wjazd do miejsc postoju oznakowany jest znakiem drogowym D-18 - parking z napisem płatny oraz tablicą z regulaminem i cennikiem parkingu.

4. Postój wymaga uiszczenia opłaty i umieszczenia za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie wszystkich danych z zewnątrz, ważnego biletu kontrolnego, czytelnej informacji o płatnościach mobilnych lub ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do postoju ze stawką zerową.

5. Uchylony.

6. Uchylony.

7 Uchylony.

8. Uchylony. 

10. Uchylony.

10a. Bilet zerowy nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju.

11. Wniesienie opłaty za postój nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej

  1. i usługowej z pojazdów zaparkowanych w miejscach parkowania.


Rozdział 2

WNOSZENIE OPŁAT

§ 3.1. Opłatę za postój wnosi się z góry:

1) przez wykupienie w parkomacie i wyłożenie w sposób określony w ust. 2 ważnego biletu kontrolnego z jednoznacznie określonym czasem postoju i — w przypadku zakupu biletu w parkomacie wyposażonym w klawiaturę – numerem rejestracyjnym parkującego pojazdu, lub

2) za pomocą systemu płatności mobilnych

- przy czym opłata powinna zostać wniesiona niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

2. Bilety kontrolne lub czytelną informację o płatnościach mobilnych, należy umieścić

3. za przednią szybą wewnątrz pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie wszystkich danych z zewnątrz oraz sprawdzić ich widoczność z zewnątrz w zaparkowanym pojeździe.

4. Wykupiony bilet kontrolny przez cały czas swojej ważności uprawnia do postoju we wszystkich miejscach postoju.

5. Postój przy użyciu nieważnej karty parkingowej jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty za postój.”;

6. Postój po upływie czasu określonego na bilecie kontrolnym lub po upływie czasu opłaconego za pomocą systemu płatności mobilnych, jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty za postój.

7. Uchylony

Rozdział 3

SPOSÓB POBIERANIA OPŁATY DODATKOWEJ,

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ODWOŁAWCZE

§ 4. 

1. Kontrolę w zakresie zgodności postoju z niniejszym Regulaminem prowadzi zarządzający.

2. Po stwierdzeniu nieuiszczenia należnej opłaty za postój, wystawia się dokument opłaty dodatkowej, który jest umieszczany na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką.

3. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od dnia postoju bez uiszczenia opłaty.

4. W przypadku wystawienia dokumentu, o którym mowa w ust. 2, i nieuiszczenia opłaty dodatkowej w terminie określonym w ust. 3, zarządzający miejscami postoju podejmuje czynności w celu wyegzekwowania należności za postój.

5. Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej, o którym mowa w ust. 2, może wnieść reklamację w terminie 7 dni od dnia wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej. Reklamację wnosi się pisemnie
w postaci papierowej lub elektronicznej do zarządzającego miejscami postoju
w biurze obsługi. W przypadku uznania reklamacji, zawiadamia się pisemnie reklamującego, że dokument opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.

6. Rozstrzygnięcie o nieuwzględnieniu reklamacji jest ostateczne.

7. O nieuwzględnieniu reklamacji zawiadamia się pisemnie reklamującego, informując jednocześnie o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

8. Uchylony.


Rozdział 4 ABONAMENT – Uchylony.

Rozdział 5 KARTA „N+” – Uchylony.

Pliki do pobrania