O programie rewitalizacji

/velacms/solutions/zabki/content/pages/rewitalizacja/o-programie/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Firma doradcza Contract Consulting sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miasta Ząbki prowadzi prace nad przygotowaniem programu odnowy społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta. Ząbki otrzymały środki finansowe na wsparcie opracowania programu rewitalizacji w konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Na czym polega nasza praca?

Prace nad programem obejmują dwa główne zadania: opracowanie diagnozy sytuacji w mieście i określenie zakresu programu – przedstawienie projektów działań planowanych do realizacji przez różne osoby i instytucje, w tym przez urząd miasta, organizacje pozarządowe, sektor prywatny.

Diagnoza polega na analizie problemów społecznych w mieście i towarzyszących im procesów kryzysowych w sferze lokalnej gospodarki, aktywności społecznej, zagospodarowania przestrzeni miasta. Celem diagnozy jest wskazanie obszarów, które są zdegradowane i które mają największe potrzeby w sferze odnowy obiektów, przestrzeni publicznych, nowych aktywności społecznych i gospodarczych. Te obszary zostaną wyznaczone jako obszary priorytetowej interwencji w ramach programu rewitalizacji. Przeprowadzeniu diagnozy służą szeroko zakrojone analizy wskaźników statystycznych mówiących o sytuacji społecznej w mieście, problemach społecznych oraz badania ankietowe prowadzone wśród mieszkańców.

Do mieszkańców obszarów kryzysowych będą kierowane działania społeczne, mające na celu pomoc osobom wymagającym wsparcia i wzmacnianie aktywności lokalnych. Równocześnie będą prowadzone projekty infrastrukturalne (tu motorem będzie Urząd Miasta), środowiskowe, gospodarcze (wspieranie przedsiębiorczości), przestrzenne (porządkowane przestrzeni wspólnych, wprowadzanie zieleni). Konkretyzacja tych działań będzie stanowiła właśnie drugie główne zadanie – przygotowanie dokumentu programowego rewitalizacji Ząbek. Autorzy programu będą przede wszystkim wśród mieszkańców szukali pomysłów na odnowę miasta, pobudzenie aktywności jego mieszkańców, a w konsekwencji uczynienie go lepszym do życia.

Działania mające na celu ożywienie społeczne wspólnoty Ząbkowian i poprawę jakości życia w mieście zostaną usystematyzowane, ze wskazaniem ich rangi, kolejności i możliwych źródeł finansowania. Program będzie miał charakter interdyscyplinarny oraz wieloletni. Powstaje we współpracy ze społecznością lokalną, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami. W procesie konsultacji społecznych będzie okazja do zabrania głosu w sprawach miasta.

Co już za nami? Co wiemy po pierwszych spotkaniach?

Pierwsze spotkania konsultacyjne już się odbyły, następne spotkania w sprawie rewitalizacji będą miały miejsce do końca października. Jakie są pierwsze ustalenia z badań i rozmów z mieszkańcami? Zebrano ponad 500 indywidualnych ankiet. Ich analiza jeszcze trwa, ale już teraz można stwierdzić dwie rzeczy. Po pierwsze, mieszkańcy zwracają uwagę na niedogodności codziennego życia. Narzekają na brak miejsc, w których ciekawie można spędzić wolne chwile, na oddalenie od placówek kultury, na duże obciążenie placówek oświaty, na brak oferty spędzenia czasu wolnego poza własnym domem. Brakuje w ich okolicy miejsc, gdzie można by się spotykać, ale brakuje też propozycji zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych. Mieszkańcom nie podoba się chaos w przestrzeni miasta, niska estetyka otoczenia. Mówią i piszą, że potrzebują dostępu do zagospodarowanych pod kątem rekreacji i wypoczynku terenów zielonych, szczególnie w nowych osiedlach. Placówki oświatowe są przepełnione, potrzebne są nowe inwestycje w dziedzinie edukacji. Ludzie mają potrzebę spotykania się w gronie osób o podobnych zainteresowaniach, potrzebach. Brakuje takich obiektów jak kluby dla mam z dziećmi, kluby zainteresowań, brakuje forum dla miejscowych przedsiębiorców. Generalnie, odnotowujemy sporo jasno wyartykułowanych potrzeb w codziennym życiu i bezpośrednim otoczeniu.

Z badań społecznych, ale też z wypowiedzi mieszkańców wynika, że społeczność zamieszkująca nowo budowane osiedla nie ma poczucia więzi lub też słabo czuje się związana z Ząbkami. Wielu ludzi uważa, że miasto nie interesuje się ich potrzebami i warunkami życia. Dla przykładu, mieszkańców domów usytuowanych przy ul. Piłsudskiego denerwuje stan tej ulicy i długie oczekiwanie na inwestycję gminną –przebudowę tej ulicy.

Do tej pory eksperci firmy Contract Consulting spotykali się z radnymi miejskimi, osobno w sprawach południowej części Ząbek (3 października), osobno w sprawach centrum i północy (5 października). Zaproszenie na pierwsze, otwarte spotkania konsultacyjne programu rewitalizacji otrzymali mieszkańcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Rozmowy na spotkaniu w południowej części miasta (28 września w Szkole Podstawowej nr 3) dotyczyły złego stanu ulicy Powstańców, braku zieleni, w tym braku w pobliżu miejsc aktywnego wypoczynku, braku miejsca na różnorodne spotkania, spraw bezpieczeństwa i powiązań z innymi częściami miasta. Wnioskowano, miedzy innymi, o stworzenie w rejonie południowym placówki kultury, np. filii Miejskiego Ośrodka Kultury oraz o budowę nowej placówki szkolnej, koniecznej do tego, by rozładować przeciążenie SP nr 3.

Niestety, kolejne spotkanie (29 września, Gimnazjum nr 2) w północnej części miasta nie spotkało się z oczekiwanym zainteresowaniem. Miejmy nadzieję, że kolejne spotkania, zapowiedziane z większym wyprzedzeniem zgromadzą mieszkańców oraz reprezentantów środowisk organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z centrum i północy miasta.

Co zostało jeszcze do zrobienia?

W najbliższych tygodniach eksperci we współpracy ze specjalistami Urzędu Miasta, na podstawie danych przekazanych przez poszczególne referaty urzędu, instytucje miejskie, czyli przez Policję, Straż Miejską, jednostki oświaty, Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawią pierwszą część pracy – diagnozę sytuacji w mieście i propozycje wyznaczenia zasięgu obszarów kryzysowych (tak zwanych obszarów zdegradowanych) i obszarów rewitalizacji, czyli tych rejonów miasta, gdzie będą koncentrowały się projekty rewitalizacji. Naturalnie ta część zadania będzie przedstawiona opinii publicznej. Równolegle gromadzone są propozycje działań rewitalizacyjnych. Na tym etapie prac można przedstawiać zarówno pomysły ogólne, nawet te nie w pełni zakreślone, jak i konkretne propozycje działań, które chcemy podjąć we współpracy z gminą dla dobra miasta.

Prosimy o kontakt na adres rewitalizacja@zabki.pl. Jeśli chodzi o informacje o kolejnych etapach prac nad programem rewitalizacji, w tym o kolejnych spotkaniach, proszę odwiedzać stronę internetową Miasta – informację będą pojawiały się w zakładce Program Rewitalizacji.  

Projekt pn."Opracowanie programu rewitalizacji dla Miasta Ząbki" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa