Referat Inwestycji (RI)


Kierownik Referatu Inwestycji
Radosław Hernik

tel. 22 5109 760
e-mail: radoslaw.hernik@zabki.pl

Do zadań Referatu Inwestycji należy w szczególności:


 1. opracowywanie analiz i ocen istniejącego stanu infrastruktury technicznej oraz prognoz i opinii dotyczących działalności inwestycyjnej pod kątem rozwoju Miasta;
 2. przygotowywanie propozycji rozwiązań inwestycyjnych;
 3. współdziałanie z Referatem Budżetowo - Finansowym w zakresie finansowania zadań inwestycyjnych;
 4. przygotowywanie zleceń na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania i uzyskiwania pozwoleń administracyjnych;
 5. przygotowywanie postępowań przetargowych w zakresie inwestycji drogowych i kubaturowych w ramach opisu przedmiotu, w tym:
 1. przygotowywanie wniosków wstępnych,
 2. zlecanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego środowiskowych zasad wyceny prac projektowych;
 1. przygotowywanie projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
 2. nadzór nad realizowanymi inwestycjami;
 3. współpraca z wykonawcami robót budowlanych;
 4. prowadzenie odbioru wykonanych robót, w tym odbioru końcowego inwestycji i remontów, rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego oraz sporządzanie sprawozdawczości inwestycyjnej;
 5. prowadzenie spraw dotyczących umów cywilno-prawnych o partycypacji w kosztach budowy infrastruktury technicznej;
 6. odbiory pogwarancyjne wykonanych inwestycji i ich rozliczanie w porozumieniu z użytkownikiem danego obiektu;
 7. uczestnictwo w pracach koncepcyjnych budowy dróg miejscowych i systemu sieci kanalizacji deszczowej towarzyszącej przy budowie dróg;
 8. sporządzanie dokumentów przyjęcia środków trwałych (OT) i przekazania środków trwałych (PT);
 9. koordynacja planów rozwojowych jednostek realizujących budowę infrastruktury komunalnej oraz inwestycji miejskich;
 10. współpraca z Referatem Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu inwestycji współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.”;