Przebieg prac nad Strategią Rozwoju Miasta Ząbki

Przebieg prac nad Strategią Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015

23 marca 2007 r. - Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Ząbki.
6 kwietnia 2007 r. - Akceptacja merytorycznego zakresu Strategii Rozwoju Miasta Ząbki do 2015 r.:
 • Diagnoza stanu istniejącego (I etap formułowania Strategii Rozwoju)
 • Strategia Rozwoju Miasta Ząbki do 2015 roku (II etap formułowania Strategii Rozwoju)
12 lipca 2007 r. - Zarządzenie Nr 0151/55/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia
12 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Konwentu Rozwoju Miasta Ząbki
20 lipca 2007 r. - Sesja inauguracyjna Konwentu Rozwoju Miasta Ząbki:
 • Rola Konwentu w pracy nad Strategią
 • Prezentacja założeń Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-20013
 • Przedstawienie harmonogramu pracy nad Strategią Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015
3 sierpnia 2007 r. - Wykaz propozycji zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć nieinwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Miasto lub inne podmioty
sierpień 2007 r. - przeprowadzenie badania ankietowego wśród mieszkańców Miasta Ząbki, osób prowadzących działalność gospodarczą w Ząbkach oraz wśród organizacji pozarządowych działających na terenie Ząbek przez Urząd Miasta w Ząbkach oraz ekspertów z SGH- budowa bazy danych o stanie miasta na przestrzeni ostatnich lat:
 • Zbieranie danych na temat wydanych pozwoleń na budowę na terenie miasta w latach 2000-2007
 • Zbieranie danych na temat dróg , chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji oraz wodociągu, które istnieją na terenie miasta
 • Zbieranie danych z dziedziny pomocy społecznej
 • Zbieranie danych dotyczących sytuacji finansowej miasta
27 sierpnia 2007 r. - II posiedzenie Konwentu Rozwoju Miasta Ząbki:
 • Założenia wyjściowe opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015
 • Analiza SWOT
 • Kryteria Wyboru projektów/celów operacyjnych do realizacji w Mieście Ząbki
 • Analiza uwarunkowań społeczno gospodarczych Miasta Ząbki
10 września 2007 r. - III posiedzenie Konwentu Rozwoju Miasta Ząbki:
 • Omówienie wyników badania ankietowego
 • Omówienie drzewa celów
17 września 2007 r. - IV posiedzenie Konwentu Rozwoju Miasta Ząbki:
 • Uwagi członków Konwentu dotyczące wizji celów strategicznych, celów operacyjnych, programów operacyjnych i zadań realizacyjnych
2 października 2007 r. - Sformułowanie zapisów do dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015” i przekazanie do konsultacji członkom Konwentu oraz Radnym Miasta Ząbki.
8 października 2007 r. - V posiedzenie Konwentu Rozwoju Miasta Ząbki:
 • Omówienie końcowej struktury dokumentu
 • Przedstawienie końcowego schematu i harmonogramu prac nad Strategią
 • Zgłaszanie ostatecznych uwag do zapisów do dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015”
 • Zakończenie pracy Konwentu Rozwoju Miasta Ząbki
23 października 2007 r. - podziękowania Burmistrza Miasta Ząbki dla członków Konwentu Rozwoju Miasta Ząbki za aktywny i twórczy udział w pracach nad projektem Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015
27 listopada 2007 r. - przekazanie Projektu „Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015” do konsultacji Radnym Miasta Ząbki
10 grudnia 2007 r. - przekazanie Projektu „Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015” przez Radę Miasta pod obrady Komisji Gospodarczej
20 grudnia 2007 r. - uchwałą Nr XIX/125/2007 Rady Miasta Ząbki przyjęto „Strategię Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015”