Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Obraz domyślny

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Anna Bakalarska

tel. 22 5109 728


Do zadań Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:
  1. analiza i kontrola stanu BHP w miejscu pracy,
  2. doradztwo w zakresie przepisów i zasad BHP,
  3. opracowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym jej aktualizacja,
  4. rejestrowanie i archiwizowanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  5. planowanie, organizacja i prowadzenie szkoleń BHP dla pracowników, stażystów i praktykantów,
  6. opracowywanie i aktualizacja regulaminów dotyczących BHP,
  7. prowadzenie dokumentacji związanej z: - wypadkami przy pracy, - wypadkami w drodze do pracy i z pracy, - chorobami zawodowymi,
  8. przydział odzieży roboczej i ochronnej;
 2. prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:
  1. opracowywanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  2. prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  3. koordynowanie i organizowanie praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji;
 3. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 4. współdziałanie z Referatem Kadrowo-Płacowym  w zakresie współpracy z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.