Burmistrz Miasta Ząbki

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/zarzad/burmistrz/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Małgorzata Zyśk
sekretariat@zabki.pl
tel. sekretariat: 22 5109-702
fax: 22 5109-888

Przyjęcia interesantów:
- poniedziałek, godz. 15.00 - 18.00

Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu i kierowników innych jednostek organizacyjnych miasta Ząbki.
Burmistrz dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.
Burmistrz zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych miasta Ząbki.

Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 1. organizowanie i kierowanie pracą Urzędu;
 2. sprawowanie nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem Urzędu;
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i pracowników;
 4. reprezentowanie Miasta na zewnątrz;
 5. nadzorowanie gospodarki finansowej Miasta, ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania;
 6. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 7. przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę;
 8. przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków;
 9. udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych;
 10. wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach należących do kompetencji Burmistrza;
 11. kierowanie wykonywaniem zadań obronnych;
 12. kierowanie wykonywaniem zadań z zakresu reagowania kryzysowego;
 13. realizacja zadania wynikających z funkcji „szefa Obrony Cywilnej Miasta”.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Referatu Kadrowo-Płacowego,
 • Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska,
 • Referat Inwestycji,
 • Stanowiska ds. Obrony Cywilnej i Informacji Niejawnych,
 • Sekretariatu Burmistrza,
 • Audytora Wewnętrznego,
 • Inspektor Ochrony Danych.