Burmistrz Miasta Ząbki

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/zarzad/burmistrz/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Małgorzata Zyśk
sekretariat@zabki.pl
tel. sekretariat: 22 510 97 02
fax: 22 510 98 88

Przyjęcia interesantów:
- poniedziałek, godz. 15.00 - 18.00

Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu i kierowników innych jednostek organizacyjnych miasta Ząbki.
Burmistrz dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.
Burmistrz zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych miasta Ząbki.

Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 • organizowanie i kierowanie pracą Urzędu;
 • sprawowanie nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem Urzędu;
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i pracowników;
 • reprezentowanie Miasta na zewnątrz;
 • nadzorowanie gospodarki finansowej Miasta, ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania;
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę;
 • przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków;
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych;
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach należących do kompetencji Burmistrza;
 • kierowanie wykonywaniem zadań obronnych;
 • kierowanie wykonywaniem zadań z zakresu reagowania kryzysowego;
 • realizacja zadania wynikających z funkcji „szefa Obrony Cywilnej Miasta”.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 1. Urzędu Stanu Cywilnego,
 2. Referatu Kadrowo-Płacowego,
 3. Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska,
 4. Stanowiska ds. Obrony Cywilnej i Informacji Niejawnych,
 5. Stanowiska ds. BHP,
 6. Sekretariatu Burmistrza,
 7. Audytora Wewnętrznego,
 8. Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 9. Zespołu Informatyki.