Referat Budżetowo-Finansowy (BF)

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/referaty/referat-budzetowo-finansowy/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Kierownik Referatu Budżetowo- Finansowego
Katarzyna Balcerzak- Jałtuszewska

tel. 22 5109 777
e- mail: katarzyna.balcerzak@zabki.pl

Do zadań Referatu Budżetowo – Finansowego należą sprawy z zakresu gospodarki
finansowej Miasta, w szczególności:


 1. opracowywanie materiałów do tworzenia projektu budżetu oraz sporządzanie projektu budżetu Miasta;
 2. przygotowywanie materiałów i prowadzenie analiz dochodów i wydatków Miasta oraz przedkładanie wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej Burmistrzowi i Radzie;
 3. sporządzanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących gospodarki finansowej;
 4. opracowywanie analiz problemowych do uchwał Rady podejmowanych w sprawach gospodarki finansowej;
 5. sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych Urzędu;
 6. sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Miasta;
 7. sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta;
 8. prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Urzędu;
 9. ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetu Miasta;
 10. ewidencja księgowa środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych;
 11. prowadzenie i ewidencja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu;
 12. rozliczanie zadań majątkowych budżetu Miasta wraz z bieżącą analizą finansową;
 13. prowadzenie ewidencji składników majątkowych i mienia gminnego oraz bieżąca inwentaryzacja zmian w tym zakresie;
 14. prowadzenie obsługi kasowej i bankowej rachunków budżetu Miasta;
 15. prowadzenie innych rozliczeń finansowych;
 16. prowadzenie wewnętrznych rejestrów umów bieżących i inwestycyjnych oraz analiza ich realizacji;
 17. wydawanie opinii pod kątem rozliczeń finansowych dla referatów Urzędu;
 18. wykonywanie innych zadań związanych z polityką budżetowo-finansową Miasta i Urzędu;
 19. prowadzenie i kontrola zaangażowania wydatków Urzędu;
 20. rozliczanie biletów komunikacji miejskiej;
 21. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej;
 22. przygotowywanie postępowań przetargowych z zakresu Referatu;
 23. prowadzenie spraw technicznych związanych z kontrolą zarządczą Miasta i Urzędu;
 24. prowadzenie spraw związanych z podatkiem od towarów i usług, w tym: wystawianie faktur VAT, sporządzanie rejestrów zakupów, sprzedaży, sporządzanie deklaracji VAT, sporządzanie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego, Centralizacja podatku VAT Miasta oraz współpraca z właściwymi organami.