Inne

Obraz domyślny

Obwieszczenie i decyzja Wojewody Mazowieckiego z dn. 23 maja 2023 r.pdf

Obwieszczenie Komornika Sądowego Dariusza Wiercigrocha o terminie opisu i oszacowania nieruchomości w Ząbkach.pdf


Obwieszczenie Komornika Sądowego Dariusza Wiercigrocha o terminie opisu i oszacowania nieruchomości w Ząbkach.pdf

Obwieszczenie i decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2023 r..pdf


Obwieszczenie Komornika Sądowego Dariusza Wiercigrocha.pdf

Obwieszczenie Komornika Sądowego Dariusza Wiercigrocha.pdf

Komunikat Wojewody Mazowieckiego. Nie wypalajmy traw..pdf

Obwieszczenie o terminie licytacji.pdf

Odezwa o wywieszenie obwieszczenia o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości.pdf

Odezwa o wywieszenie obwieszczenia o terminie opisu i oszacowania nieruchomości.pdf

list polecający podpisany - WOF.pdf

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości.pdf

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości.pdf

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości.pdf

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości.pdf

Obwieszczenie i decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 330/P/2022.pdf

Postanowienie Prokuratury Rejonowej w Wołominie o podjęciu zawieszonego dochodzenia.pdf

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1W/00081450/2

Informacja z Urzędu Marszałkowskiego o rozpoczęciu prac nad projektem Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego.pdf

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 24.05.2022.pdf

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości.pdf

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu


Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu.pdf

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu.pdf

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu.pdf

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu 18.02.2022 r

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu.pdf

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu.pdf

OGŁOSZENIE_OBWIESZCZENIE_BURMISTRZA_MIASTA _ZĄBKI-O-WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZĄBKI.pdf

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego.pdf

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, decyzja nr 242/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dot. wydania decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Gminę Ząbki prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną część ul. Józefa Chłopickiego, w obrębie nr 0018 01-18


Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Marki do rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce


Obwieszczenie Marszałka Województwa dot. obowiązku ograniczenia oddziaływania akustycznego na środowisko drogi S8


Informacja Wojewody Mazowieckiego dot. postępowania w spr. ustalenia wysokości odszkodowania


Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. ograniczenia oddziaływania akustycznego S8


Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 100/P/2021 dot. nabycia przez Gminę Ząbki prawa własności gruntu pod drogę publiczną część ul. Wyzwolenia działka nr 27/4


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące postanowienia o uzupełnieniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji Budowa gazociągu wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi ...

Ogłoszenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - Drogi
mieszkańcu! Masz konto w banku lub SKOK-u? Zobacz, co powinieneś
wiedzieć!o 


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.


Kampania dla małych i średnich przedsiębiorców – zapowiedź kolejnej edycjiKampania #bądźwidoczny zmierza ku końcowi. Jednak jej organizator - Agencja NPROFIT - zapowiada II edycję. Inicjatywa skierowana jest głównie do małych i średnich firm, które ucierpiały na skutek pandemii.


Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o uchyleniu decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 156/2019 z dnia 29.05.2019 r ustalającą odszkodowanie za nieruchomość stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 2/2, obręb 0034, 03-10 Ząbki


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji"Budowa gazociągu wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, łączącego jednostkę wytwórczą w Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie z siecią przesyłową gazową tj. gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna - Wronów


Zarządzenie Nr 168/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 164/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 16 października 2020 r.


Zarządzenie Nr 164/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy Sądu Rejonowego w Wołominie w okresie od dnia 19 października 2020 r. do odwołania


Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez gminę Ząbki prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną - drogę gminną - część ul. Bartosza położonego w obrębie 004803-24, jednostka ewidencyjna Ząbki, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 83 o powierzchni 0,1407 ha

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 394/P/2020 z dn. 13.08.2020 r. stwierdzająca nabycie przez Gminę Ząbki_część ul. Brzozowej w Ząbkach

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 393/P/2020 z dn. 13.08.2020 r. stwierdzająca nabycie przez Gminę Ząbki_ ul. Tulipanową w Ząbkach


Obowiązek informacyjny:

- obowiązek informacyjny AON

- obowiązek informacyjny RON

- obowiązek informacyjny SAMODZIELNI RAZEM

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości

Zarządzenie nr 81/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmiany organizacji i ograniczenia funkcjonowania Sądu Rejonowego w Wołominie w dniach 01.05-15.05.2020 r.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1W/00092194/9 (lokal mieszkalny)

Niebezpieczne zmiany dla samorządów

Popieram budowę trasy tramwajowej od Dworca Warszawa Wschodnia przez Pragę i Targówek do Ząbek

Marszałek Województwa Mazowieckiego - pismo dotyczące pożyczek w ramach działania "Efektywność energetyczna".

Instalacje fotowoltaiczne z dotacją 5000 zł z programu "Mój prąd"

Zawiadomienie o zamiarze wydobycia na własne potrzeby

TRENING SAMODZIELNEGO MIESZKALNICTWA
Plakat - trening samodzielnego mieszkalnictwa

Informacja o nabyciu przez Gminę Ząbki prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - ul. Bartosza 

Informacja o nabyciu przez Gminę Ząbki prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - ul. Lisa Kuli