Skarbnik Miasta Ząbki

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/zarzad/skarbnik-miasta/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Skarbnik Miasta Ząbki
Elżbieta Żmijewska

elzbieta.zmijewska@zabki.pl
tel. 22 5109-707

Skarbnik realizuje politykę finansów Miasta i jest głównym księgowym budżetu Miasta.

Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami, polegające zwłaszcza na:
a) organizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu,
archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwy przebieg operacji gospodarczych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu Miasta,
- sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości w sposób
umożliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji
ekonomicznych,
- terminowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych
za to mienie,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
c) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości,
wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne
Urzędu oraz jednostki;
d) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem terminów
przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości
(Dz. U. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.);
2) prowadzenie gospodarki finansowej polegające
zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi,
gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi
będącymi w dyspozycji,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości
umów zawieranych przez jednostkę,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony
wartości pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności
i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
3) analiza wykorzystania środków z budżetu Miasta, polegająca
zwłaszcza na:
a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonowania
gospodarki finansowej w zakresie powierzonych
Skarbnikowi obowiązków,
b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących
wykonywania planów finansowych oraz ich zmian,
c) następczej kontroli operacji gospodarczych jednostki
stanowiących przedmiot księgowań;
4) kierowanie pracą podległych pracowników;
5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących
prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu
kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania
inwentaryzacji;
6) wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania
budżetu oraz jego zmiany;
7) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania
budżetu i ich analiz;
8) opracowywanie projektów budżetu Miasta;
9) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania
budżetu Miasta;
10) kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować
powstanie zobowiązań pieniężnych;
11) parafowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza
w sprawach dotyczących gospodarki finansowej;
12) nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Miasta,
a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów
publicznych;
13)wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych
przez Burmistrza;
14)wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.

Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

  1. Referatu Budżetowo - Finansowego,
  2. Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
  3. Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji.