Spotkanie z mieszkańcami w GP1 26.10.2016 r.

/velacms/solutions/zabki/content/pages/rewitalizacja/spotkania/spotkanie-z-mieszkancami-w-gp1-26-10-2016-r/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

W dniu 26 października w Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Harcerskiej odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców i pozostałych interesariuszy dotyczące zagadnień związanych z opracowywanym Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Ząbki. Głównym celem było zaprezentowanie wyników diagnozy stanu miasta opracowanej na podstawie wskaźników społecznych i gospodarczo-przestrzennych oraz określonego na tej podstawie obszaru zdegradowanego, a także  wstępnego zakresu obszaru do rewitalizacji.
Po zaprezentowaniu prezentacji wywiązała się dyskusja. Mieszkańcy komentowali wyniki diagnozy w szczególności wynik ankiet. Podnoszono problem niedostatków infrastrukturalnych, złego stanu ulic i licznych jeszcze dróg gruntowych  na terenie Ząbek centralnych i południowych.
Dla przybyłych mieszkańców dużym problemem jest brak przestrzeni publicznych  w szczególności urządzonych terenów zielonych do spędzania wolnego czasu, spacerów i odpoczynku.  Podnoszono problemy środowiskowe w szczególności zły stan powietrza wynikający z nasilającego się zimą ogrzewania domów poprzez spalanie odpadów w przydomowych paleniskach. Duże natężenie ruchu ulicznego również było sygnalizowane jako potencjalny problem,  powoduje brak poczucia bezpieczeństwa przy poruszaniu się i przekraczaniu ulic, korki utrudniają wyjazd z miasta, samochody przyczyniają się również do pogarszania stanu powietrza emitując i unosząc pyły. Poruszano problem, że w wielu miejscach nie ma chodników, a tam gdzie są to są za wąskie, krzywe i bez obniżonych krawężników na przejściach co utrudnia spacerowanie z wózkiem. Poważnym problemem jest również nieprzepisowe parkowanie samochodów na chodnikach. Przy okazji zgłoszono problem kałuż i zastoisk wody, które nie tylko trzeba omijać ale często kierowcy pędzą bez rozwagi ochlapują pieszych. 

Mieszkańcy sygnalizowali problem braku czystości i złej estetyki miasta w tym nadmiaru reklam. Z dyskusji zarysowała się potrzeba stworzenia bezpiecznych estetycznych tras spacerowych oraz miejsc gdzie można by zatrzymać się i odpocząć (enkalw zieleni z ławkami, z siłownią plenerową, z placem zabaw). Dyskutowano o potencjalnych lokalizacjach takich miejsc i przebiegu tras.

Obecni na spotkaniu rodzice podkreślali, że w Ząbkach nie ma dużego ogólnodostępnego placu zabawa z licznymi atrakcjami i zabawkami oraz infrastrukturą towarzyszącą i żeby z takiego skorzystać muszą jeździć do Warszawy lub innych podwarszawskich miejscowości.

Mieszkańcy interesowali się planami inwestycyjnymi miasta w najbliższej perspektywie w szczególności planami rozbudowy ścieżek rowerowych.

Dyskusja również dotyczyła najważniejszego problemu  społecznemu jaki wyłonił się po analizie ankiety  tj.  „Braku więzi z miastem.” Zgromadzeni zastanawiali się co należało by zrobić lub zmienić aby mieszkańcy poczuli się związani z Ząbkami.  Z tym tematem  nierozerwalnie związany jest temat niemeldowania się i płacenia podatków poza Ząbkami co przekłada się na wpływy budżetowe miasta i możliwość realizacji inwestycji oraz polepszania warunków życia dla mieszkańców. Jednym ze zgłoszonych pomysłów (na zachętę do meldowania) była propozycja organizacji (bezpłatnych lub symbolicznie płatnych) zajęć dodatkowych dla dzieci w szkołach lub domu kultury wyłącznie dla osób zameldowanych lub odprowadzających podatki. Przy okazji analizy tej propozycji wyszedł problem lokalowy – braku miejsca w południowej części miasta do organizacji zajęć, imprez i spędzania wolnego czasu, ponieważ nawet po rozbudowie  SP3 infrastruktura szkół jest zajęta do późna lub nie nadaje się do wykorzystania (wolne sale lekcyjne są dostosowane dla małych dzieci i nie ma możliwości organizować tam po godzinach zajęć dla dzieci starszych lub dorosłych). Zgłoszono potrzebę utworzenia filii Ośrodka kultury, lub podobnej placówki (filii Bibliotek) w rejonie ul. Powstańców. Duże nadzieje wiązane są również z budową kopleksu szkolnego (SP4 z infrastrukturą towarzyszącą) zlokalizowaną planowaną między ulicami Dziką i Różaną 

W ramach dyskusji o możliwościach inwestycyjnych, wpływach z podatków i finansach – nie mogło zabraknąć tematu wydatków miasta na cele oświatowe ( zapewnia funkcjonowania szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz dopłat z budżetu Ząbek do ząbkowskich dzieci uczęszczających do przeszkoli prywatnych także poza granicami naszego miasta).  Jest to największa pozycja w budżecie Ząbek, która stale rośnie. Subwencja oświatowa, która w teorii powinna miastu te wydatki refundować nie pokrywa nawet połowy ponoszonych przez miasto wydatków.