Informacja o wpłynięciu oferty Klubu Sportowego Szabla Ząbki

Obraz domyślny

Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Urząd Miasta Ząbki informuje:

W dniu 22 października 2021 r. wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego SZABLA ZĄBKI, mającej status organizacji pozarządowej, na realizację zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Projektem przedstawionym do dofinansowania kwotą 2 000,00 zł jest wyjazd na zawody szermiercze członków UKS SZABLA ZĄBKI.

Projekt realizowany będzie w okresie 19 października – 31 grudnia 2021 r.