Spotkanie z mieszkańcami w GP2 25.10.2016 r.

/velacms/solutions/zabki/content/pages/rewitalizacja/spotkania/spotkanie-z-mieszkancami-w-gp2-25-10-2016-r/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

W dniu 25 października w publicznym Gimnazjum Nr 2 odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące zagadnień odnoszących się do opracowywanego Programu Rewitalizacji. Głównym celem było przedstawienie wyników diagnozy stanu miasta opracowanej na podstawie wskaźników społecznych i gospodarczo-przestrzennych, określonego na podstawie tej analizy obszaru zdegradowanego i wstępnego zakresu obszaru do rewitalizacji.   (pobierz prezentację) W toku dyskusji mieszkańcy mówili o problemach życia w Ząbkach i o tym czego im brakuje. Podkreślono brak oferty spędzania czasu dla osób 50+ brak miejsca spotkań i zorganizowanych form aktywności dla emerytów, brak wygodnych tras do spacerowania w północnej części Ząbek, zły stan chodników i ulic, problemy z odwodnieniem – zastoiska wody, brak „fajnych” i ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci oraz oferty dla młodzieży. Wskazywano, że brak jest zadbanej zieleni. Sygnalizowano też problem z brakiem poczucia bezpieczeństwa wieczorami w Parku Miejskim, zauważono również problem dewastacji i zaśmiecania miasta (podrzucania śmieci bytowych do pojemników ulicznych). W dalszej części spotkania zastanawiano się co można zrobić aby poprawić jakość życia w północnej części miasta, oprócz koniecznych inwestycji w infrastrukturę drogową oraz budowę monitoringu miejskiego wskazano też potrzebę powstania siłowni plenerowej oraz placu zabaw. Sygnalizowano konieczność uporządkowania i zadbania o ogólnodostępne tereny zielone – Park Miejski oraz tereny zielone starego szpitala w Drewnicy.