Lokalny Program Rewitalizacji uchwalony

/velacms/solutions/zabki/content/pages/rewitalizacja/rewitalizacji-aktualnosci/lokalny-program-rewitalizacji-uchwalony/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

7 kwietnia 2017 r. Rada Miasta Ząbki uchwałą  Nr XLI/379/2017 przyjęła ostateczną wersję Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ząbki na lata 2016-2023.

Jest to już druga uchwała w tej sprawie, pierwotny program uchwalony w grudniu 2016 roku, został przesłany do wpisu do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego prowadzonego przez Marszałka Województwa. Przed dokonaniem wpisu program podlega ocenie eksperckiej. Po ocenie przesłano zastrzeżenia i uwagi do treści programu.  Stosowne poprawki zostały wprowadzone do treści programu  i Program Rewitalizacji w aktualnym brzmieniu został przyjęty na sesji w dniu 7 kwietnia 2017 r.