Informacja o wpłynięciu oferty Klubu Sportowego YOKO Ząbki

Obraz domyślny

Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Urząd Miasta Ząbki informuje:

W dniu 2 listopada 2021 r. wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego YOKO ZĄBKI, mającej status organizacji pozarządowej, na realizację zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

https://bip.zabki.pl/informacja-o-wplynieciu-oferty-37#cnt

Projektem przedstawionym do dofinansowania kwotą 100,00 zł jest Mini turniej judo UKS YOKO ZĄBKI. Projekt realizowany będzie w okresie 10 grudnia – 13 grudnia 2021 r.

PEŁNOMOCNIK DS.WSPÓŁPRACY

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI