Strefy ograniczeń w ruchu w Ząbkach

/velacms/solutions/zabki/content/pages/news/aktualnosci/2015-02/strefy-ograniczen-w-ruchu-w-zabkach-2535/_widgets/contents/_widgets/artykul-1/_widgets/obraz-1

Od 20 lutego 2015 r. w północnej części Ząbek formalnie obowiązuje strefa ograniczenia tonażowego dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 t. Od 1 sierpnia 2017 r. obowiązuje strefa ograniczenia tonażowego o DMC powyżej 12 t. w południowo - zachodniej części Ząbek

Drobna zwłoka z uruchomienie strefy wynikała z konieczności jej doszczelnienia (uzupełnienia oznakowania) oraz zachowania wymaganych terminów powiadomienia zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych oraz policji o zamiarze wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Okres przejściowy był również potrzebny aby kierowcy zapoznali się z nową organizacją ruchu oraz mieli czas na wystąpienie z wnioskiem o wydanie identyfikatora. (wniosek o wydanie identyfikatora Z)

Celem wprowadzenia stref jest ograniczenie ciężkiego ruchu tranzytowego w obszarze objętego ochroną układu urbanistycznego miasta ogrodu oraz ograniczenie hałasu i zapylenia związanego z ruchem pojazdów ciężkich, a także ochrona dróg gminnych przed dewastacją. 

Po drogach gminnych powinien odbywać się ruch źródłowo – docelowy, a nie tranzyt. Wprowadzenie strefy ma za zadanie skierowanie ciężkiego tranzytu na układ dróg wojewódzkich i powiatowych do tego przeznaczonych.

Wjazd do strefy dla pojazdów o d.m.c. powyżej 10 t i 12 t. jest możliwy na podstawie identyfikatora wydawanego przez UM Ząbki. Identyfikator w uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać podmioty mających siedzibę w obszarze strefy lub te które udokumentują interes prawny lub gospodarczy (np. zawarte umowy na odbiór nieczystości płynnych z podmiotami wewnątrz strefy).

Strefy ograniczonego tonażu nie są jedynymi strefami ograniczeń w ruchu obowiązującą w Ząbkach. W części południowej już od maja ubiegłego roku obowiązuje przez całą dobę strefa ograniczonej dopuszczalnej prędkości maksymalnej do 40 km/godz. Strefa jest oznakowana znakami B-43/B-44.Wprowadzono ją w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwłaszcza pieszych i rowerzystów oraz ograniczenia uciążliwości ruchu ulicznego w szczególności związanego z toczącymi się w tym obszarze miasta inwestycjami kubaturowymi. Oznacza to, że wszystkie wykroczenia związane z przekroczeniem prędkości w tej strefie (ujawnione przez policję lub fotoradar) są ustalane i taryfikowane od dopuszczalnego limitu 40 km/godz niezależnie od pory dnia.
Ograniczenie wynikające z oznakowania strefy obowiązuje o ile na danym odcinku ulicy nie wprowadzono bardziej restrykcyjnych ograniczeń prędkości lub tonażu znakami (B-5, B-18, B-19, B-33, D-40 - strefa zamieszkania) wtedy zakazy wynikające z tych znaków mają pierwszeństwo nad oznakowaniem strefy.

Pobierz mapę zasięgu stref

/velacms/solutions/zabki/content/pages/news/aktualnosci/2015-02/strefy-ograniczen-w-ruchu-w-zabkach-2535/_widgets/contents/_widgets/artykul-1/_widgets/obraz-4