Referat Spraw Obywatelskich (SO)

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Lucyna Grochowska
tel. 22 5109 721
e-mail:lucyna.grochowska@zabki.plDo zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości;
 2. dokonywanie czynności meldunkowych i prowadzenia rejestru mieszkańców;
 3. prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców;
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zameldowań, wymeldowań i uchylenia czynności materialno-technicznych;
 5. wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych na terenie Miasta;
 6. sporządzanie wykazów osób dla potrzeb realizacji obowiązku szkolnego oraz kwalifikacji wojskowej;
 7. prowadzenie rejestru wyborców;
 8. sporządzanie spisu wyborców;
 9. prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego;
 10. udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców Miasta;
 11. udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych oraz udostępniania dokumentacji związanej z dowodem osobistym.


UWAGA:

Do dokonania czynności zameldowania na pobyt stały należy przedstawić następujące dokumenty:

1) Formularz "Zgłoszenie pobytu stałego", zawierający potwierdzenie faktu pobytu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w obecności pracownika;
2) Dowód osobisty (w uzasadnionych przypadkach - inny dokument);
3) Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny) - do wglądu w oryginale

Od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym będziemy mogli załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. Od Nowego Roku nie będziemy musieli najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w tym samym urzędzie, w którym będziemy dokonywać meldunku. Przy zameldowaniu nie będziemy podawali informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie będzie również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej.

Dłuższy będzie także termin na zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 4 dni, termin zostanie wydłużony do 30 dni.

Zgodnie z oczekiwaniami obywateli będzie można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie, o której mowa w art. 33 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – KodeksPostępowania Administracyjnego.

Ponadto od 1 stycznia 2013 roku zniknie obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy. Cudzoziemcy niebędący obywatelami UE, ani członkami ich rodzin nadal mają obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do miejscowości.

UWAGA!

Czynności zameldowania w dalszym ciągu dokonuje właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (w oryginale, do wglądu) potwierdzając fakt pobytu osoby.


Sprawy załatwia Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 8 (parter) w godzinach pracy urzędu.
Dodatkowe informacje dostępne są także pod numerami
tel. 22 5109 721-25.