Biuro Rady Miasta (BRM)

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/biuro-rady-miasta-brm/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Kierownik Biura Rady Miasta 

Małgorzata Wyrzykowska

tel. 22 5109-712
e-mail: malgorzata.wyrzykowska@zabki.pl
insp. Urszula Siekierka
tel. 22 5109-713
e-mail: urszula.siekierka@zabki.pl

Do zadań Biura Rady Miasta należy w szczególności:

1) organizowanie konsultacji społecznych na temat projektów rozstrzygnięć Rady oraz
przyjmowanie opinii na ten temat;
2) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;
3) sporządzanie protokołów sesji Rady oraz innych zebrań i posiedzeń;
4) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji,
zebrań i spotkań Rady i komisji;
5) przekazywanie korespondencji do i od Rady, komisji oraz poszczególnych radnych;
6) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami materiałów
dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na
posiedzenia i obrady tych organów;
7) zapewnienie terminowego przygotowania przez kierowników referatów materiałów na
sesje Rady i posiedzenia Komisji;
8) udostępnianie do publicznego wglądu uchwał i protokołów Rady;
9) przedkładanie uchwał Rady organom nadzoru w ciągu 7 dni od uchwalenia;
10) prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich do wglądu;
11) przekazywanie uchwał Rady wszystkim komórkom organizacyjnym Urzędu;
12) koordynowanie realizacji zadań wynikających z uchwał Rady i wniosków komisji
Rady;
13) opracowywanie projektów obwieszczeń o ogłoszeniu jednolitego tekstu aktów
normatywnych Rady ogłaszanych w wojewódzkim dzienniku urzędowym.insp. Małgorzata Wyrzykowska
tel. 22 5109-712
insp. Urszula Siekierka

tel. 22 5109-713

Strategie rozwoju
Najbliższa sesja
Projekty uchwał od sesji XVII
Projekty uchwał do sesji XVI
Uchwały
Protokoły z sesji od XVI
Protokoły z sesji do XV
Wnioski,opinie,interpelacje radnych

Radni Miasta Ząbki 2018 -2023

 Waldemar Stachera - Przewodniczący Rady Miasta

e-mail:radny.stachera@zabki.pl

Edyta Kalata - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

e-mail: radna.kalata@zabki.pl

Zofia Dąbrowska

e-mail: radna.dabrowska@zabki.pl

Wojciech Gut

e-mail: radny.gut@zabki.pl

Olga Kisiel

e-mail:radna.kisiel@zabki.pl

Kubicki Marcin

e-mail: radny.kubicki@zabki.pl

Jan Kurowicki

e-mail: radny.kurowicki@zabki.pl

Anna Miazga

e-mail: radna.miazga@zabki.pl

Adam Niewiadomski

e-mail: radny.niewiadomski@zabki.pl

Sławomir Nowak

e-mail: radny.nowak@zabki.pl

Olga Oleksyn

e-mail: radna.oleksyn@zabki.pl

Jarosław Pisarczyk

e-mail: radny.pisarczyk@zabki.pl

Beata Skwierczyńska-Mizerska

e-mail: radna.mizerska@zabki.pl

Grażyna Sobierajska

e-mail: radna.sobierajska@zabki.pl

Tomasz Szymczak

e-mail: radny.szymczak@zabki.pl

Robert Świątkiewicz

e-mail: radny.swiatkiewicz@zabki.pl

Marzena Toton

e-mail:radna.toton@zabki.pl

Łukasz Uściski

e-mail: radny.luscinski@zabki.pl

Artur Wałachowski

e-mail: radny.walachowski@zabki.pl

Aleksandra Wojciechowska

e-mail: radna.wojciechowska@zabki.pl

Wiktoria Żurobska

e-mail: radna.zurobska@zabki.pl