Referat Organizacyjno-Administracyjny (OA)

Kierownik Referatu Organizacyjno- Administracyjnego

Małgorzata Murawska

tel. 22 5109 728
e-mail:malgorzata.murawska@zabki.pl

Do zadań Referatu Organizacyjno - Administracyjnego należy w szczególności:

 1. w zakresie spraw organizacyjnych: 
  a) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
  b) koordynowanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, wyborami samorządowymi oraz przeprowadzeniem referendum,
  c) koordynacja prac związanych z z opracowaniem dla potrzeb Burmistrza projektów rozstrzygnięć, analiz i innych opracowań przygotowywanych przez referaty i inne komórki organizacyjne Urzędu,
  d) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz wdrażanie i przestrzeganie regulaminu,
  e) prowadzenie ewidencji porozumień zawartych w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
  f) prowadzenie spraw dotyczących reorganizacji i przekształceń jednostek organizacyjnych Miasta,
  g) koordynowanie spraw związanych z udostępnianiem na wniosek informacji publicznej,
  h) koordynowanie spraw związanych z udostępnianiem na wniosek informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania;
 2. w zakresie kontroli, skarg i wniosków:
  a) koordynowanie kontroli przeprowadzanych przez komórki Urzędu w miejskich jednostkach organizacyjnych – w zakresie zleconym przez Burmistrza,
  b) prowadzenie na zlecenie Burmistrza kontroli wewnętrznej w Urzędzie w zakresie: - realizacji uchwał oraz wniosków komisji Rady, - terminowego załatwiania indywidualnych spraw oraz skarg i wniosków, - gromadzenia dokumentacji pokontrolnej;
  c) organizacja załatwiania petycji, skarg i wniosków,
  d) sprawowanie nadzoru nad miejskimi spółkami;
 3. w zakresie obsługi Urzędu:
  a) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu,
  b) zabezpieczenie mienia Urzędu,
  c) zaopatrzenie Urzędu w środki techniczne, sprzęt biurowy i artykuły papiernicze,
  d) gospodarka odzieżą roboczą i ochronną,
  e) zapewnienie przestrzegania na terenie Urzędu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  f) zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie oraz sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego w miejskich jednostkach organizacyjnych,
  g) organizowanie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  h) gospodarka taborem samochodowym,
  i) gospodarowanie tablicami, pieczęciami urzędowymi, drukami i formularzami, j) zapewnienie informacji wizualnej dla interesantów Urzędu,
  k) zapewnienie łączności alarmowej i telefonii komórkowej;
 4. w zakresie spraw komunalnych:
  a) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: - sprawy wydawania skierowań dla osób w sprawie umów najmu lokalu mieszkalnego oraz socjalnego, - sprawy przekwaterowań z budynków zagrożonych i przeznaczonych do rozbiórki, - sprawy dotyczące ustalenia stanu prawnego lokali komunalnych, - sprawy zamiany lokali komunalnych, - przygotowanie wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu lokali mieszkalnych, - obsługa Społecznej Komisji Mieszkaniowej, - utrzymanie i konserwacja mieszkaniowego zasobu Miasta;
  b) gospodarowanie lokalami użytkowymi Miasta,
  c) przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących cen, opłat i stawek z zakresu gospodarki komunalnej,
  d) zbiórka nieczystości z koszy ulicznych oraz likwidacja dzikich wysypisk i gruzu.