Referat Inwestycji i Rozwoju (IR)

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/referaty/referat-inwestycji-i-rozwoju/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
Arkadiusz Powierża

tel. 22 5109 757
e-mail: arkadiusz.powierza@zabki.pl

Do zadań Referatu Inwestycji i Rozwoju należy w szczególności:

 1. w zakresie inwestycji:
  1. opracowywanie analiz i ocen istniejącego stanu infrastruktury technicznej oraz prognoz i opinii dotyczących działalności inwestycyjnej pod kątem rozwoju Miasta,
  2. przygotowywanie propozycji rozwiązań inwestycyjnych,
  3. współdziałanie z Referatem Budżetowo - Finansowym w zakresie finansowania zadań, o których mowa w lit. a,
  4. przygotowywanie zleceń na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania i uzyskiwania pozwoleń administracyjnych,
  5. przygotowywanie postępowań przetargowych w zakresie inwestycji drogowych i kubaturowych w ramach opisu przedmiotu, w tym:
   • przygotowywanie wniosków wstępnych,
   • zlecanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno użytkowego i środowiskowych zasad wyceny prac projektowych,
  6. przygotowywanie projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
  7. nadzór nad wykonanymi inwestycjami,
  8. współpraca z wykonawcami robót budowlanych,
  9. prowadzenie odbioru wykonanych robót, w tym odbioru końcowego inwestycji i remontów, rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego oraz sprawozdawczości inwestycyjnej,
  10. prowadzenie spraw dotyczących umów cywilno-prawnych o partycypacji w kosztach budowy infrastruktury technicznej,
  11. odbiory pogwarancyjne wykonanych inwestycji i ich rozliczenie w porozumieniu z użytkownikiem danego obiektu,
  12. uczestnictwo w pracach koncepcyjnych budowy dróg miejscowych i systemu sieci kanalizacji deszczowej towarzyszącej przy budowie dróg,
  13. sporządzanie dokumentów przyjęcia środków trwałych (OT) i przekazania środków trwałych (PT);
 2. w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych przez Miasto:
  1. monitorowanie możliwości i warunków pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych  na realizację zadań  Miasta oraz gromadzenie tych informacji i ich propagowanie wśród gminnych jednostek organizacyjnych Miasta,
  2. współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w zakresie Programów Unii Europejskiej koordynowanych na szczeblu województwa,
  3. współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  4. współpraca z urzędami centralnymi w zakresie Programów Unii Europejskiej koordynowanych na szczeblu rządowym,
  5. współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prac związanych z planowaniem i przygotowywaniem realizacji projektów, które mogą być współfinansowane z funduszy pomocowych,
  6. przygotowywanie zbiorczych projektów  montażu finansowego dla projektów inwestycyjnych w uzgodnieniu ze Skarbnikiem,
  7. weryfikacja studiów wykonalności projektów które mogą być współfinansowane z funduszy pomocowych, w szczególności w zakresie analizy technicznej, instytucjonalnej, logiki interwencji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz analizy otoczenia społeczno-gospodarczego projektu
  8. inicjowanie i koordynowanie działań związanych ze sporządzaniem analiz i ekspertyz technicznych, ekonomicznych lub prawnych dotyczących projektów, których finansowanie jest planowane ze środków pomocowych,
  9. sporządzanie wniosków o współfinansowanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych ze środków zagranicznych i krajowych oraz uczestnictwo w procesie przygotowania umów w tym zakresie,
  10. gromadzenie, analiza i udostępnianie komórkom organizacyjnym Urzędu i jednostkom organizacyjnym Miasta informacji o procedurach, terminach aplikowania, technice opracowywania projektów, które mogłyby być dofinansowane w ramach aktualnych Programów Operacyjnych oraz z innych środków zewnętrznych, zgodnie z wytycznymi jednostek zarządzających, wdrażających oraz wymogami Unii Europejskiej,
  11. ekonomiczna analiza projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego; 
 3. w zakresie opracowywania długofalowych programów rozwoju Miasta:
  1. pozyskiwanie danych koniecznych do przygotowania diagnozy rozwoju społecznego i ekonomicznego Miasta,
  2. przygotowywanie projektów długofalowych programów rozwoju społecznego i ekonomicznego Miasta,
  3. przeprowadzanie procedury konsultacji społecznych nad opracowanymi projektami programów rozwoju Miasta,
  4. monitoring realizacji i aktualizacja długofalowych programów rozwoju społecznego i ekonomicznego Miasta,
  5. opiniowanie projektów strategii, planów i programów sporządzanych przez samorząd wojewódzki i powiatowy oraz gminy ościenne, a dotyczących obszaru Miasta lub mogących oddziaływać na ten obszar, pod kątem zgodności z programami rozwoju społecznego i ekonomicznego Miasta;
 4. wykonywanie innych czynności w celu pozyskania środków zewnętrznych oraz niezbędnych do realizacji inwestycji finansowanych ze środków własnych i zewnętrznych.