Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gminy Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF

Obraz domyślny

Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.04.03.02-14-6149/16-00


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, realizowany pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.Wartość projektu 33 177 046,58 PLN, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego: 23 581 800,16 PLN


Planowany okres realizacji projektu 06-05-2015 do 30-06-2018


Cel główny projektu: Rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowisku systemu transportu indywidualnego jakim jest system transportu rowerowego na terenie gmin Marki, Kobyłka, Ząbki
i Zielonka.


Projekt obejmuje poniższe działania: budowę oraz przebudowę sieci dróg rowerowych o łącznej długości 23,769 km tj. ścieżki rowerowe 13,047 km oraz ciągi pieszo-rowerowe 10,722km, wraz
z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż dróg gminnych oraz powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz budowa infrastruktury towarzyszącej, w skład które wchodzą: 3 parkingi dla rowerów, w tym infrastruktura B&R : stojaki dla rowerów, 4 punkty samoobsługi serwisowej, różnice poziomów.


Planowane ścieżki rowerowe i infrastruktura będą miały funkcjonalne połączenia z istniejącymi ścieżkami rowerowymi na terenach gmin objętych projektem - co najmniej 10 połączeń wewnątrz gminnych oraz co najmniej 2 połączenia międzygminne.


Planowane efekty:


Dzięki realizacji projektu powstanie spójny system komunikacyjny, nastąpi wzrost długości ścieżek rowerowych o 100,03% względem wartości bazowej. W wyniku realizacji projektu nastąpi również funkcjonalne połączenie z minimum 4 przystankami publicznego transportu, 3 zintegrowanymi węzłami przesiadkowymi i minimum 134 budynkami użyteczności publicznej.


Realizowany projekt służy zwiększonemu wykorzystaniu przyjaznej środowisku formy mobilności miejskiej. Jest to projekt kompleksowy, obejmujący swoim zasięgiem obszary o przekroczonych dopuszczalnych i docelowych poziomach zanieczyszczeń powietrza. Prowadzi on do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń (w szczególności PM10).


Cele szczegółowe:

1.Poprawa jakości środowiska naturalnego w tym niższa emisja zanieczyszczeń powietrza oraz poprawa klimatu akustycznego poprzez zmniejszenie natężenia hałasu,

2.Zmniejszenie liczby samochodów osobowych w systemie transportowym, poprawa wydolności układu drogowego,

3. Wzrost znaczenia komunikacji rowerowej w codziennym korzystaniu ze środków transportu,

4. Poprawa bezpieczeństwa na drogach,

5. Zapewnienie sprawności przemieszczania się – możliwość realnego oszacowania czasu podróży,

6. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców,

7.Zmniejszenie zatorów drogowych i zatłoczenia na drogach.

Pliki do pobrania