Zielona przestrzeń – Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki

Obraz domyślny

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 , PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego .

Wartość projektu to 8 529 820,75 PLN, w tym kwota dofinansowania to 7 052 748,13 PLN, wkład własny 1 244 602,62 PLN.

Termin realizacji: lata 2018-2022.

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności i ładu przestrzeni miejskiej poprzez rozwój i modernizację terenów zieleni miejskiej w Mieście Ząbki.

Realizacja projektu ma na celu stworzenie funkcjonującego systemu zieleni miejskiej. Planowane jest odnowienie, rewaloryzacja oraz rozwój zieleni w zakresie nasadzeń roślinności dedykowanej oraz infrastruktury towarzyszącej takie jak nawierzchnie piesze, ścieżki rowerowe, mała architektura, plenerowe urządzenia zabaw i sportu.

W ramach planowanych działań będzie posadzonych 70 000 roślin, na łącznym terenie o powierzchni 113 200 m2. Do 2020 roku zrealizowano rewitalizację parku miejskiego im. Szuberta oraz nasadzono ponad 50 000 roślin na pasach zieleni wzdłuż ulic o łącznej pow. 94 333 m2. W latach 2021-22 planowane jest stworzenie nowego parku miejskiego przy ul. Powstańców na działce ew. nr 29/9 obr. 03-35 oraz skwerów przy skrzyżowaniach ul. Powstańców - ul. Kopernika i ul. Powstańców - ul. Reymonta.

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego
i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub
b)    elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

 www.pois.gov.pl

PZT Parkowa
PZT 3 Maja
PZT Batorego
PZT Harcerska
PZT Narutowicza cz. 1
PZT Narutowicza cz. 2
PZT Słowackiego
PZT Kopernika
PZT Reymonta
PZT Park Powstańców
PZT Powstańców cz. 1
PZT Powstańców cz. 2