Zielona przestrzeń – Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki

Obraz domyślny

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 , PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Wartość projektu to 5 095 800,00 PLN, w tym kwota dofinansowania to 4 331 430,00 zł (85%), wkład własny 764 370,00 PLN (15%).


Termin realizacji: lata 2018-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności i ładu przestrzeni miejskiej poprzez rozwój i modernizację terenów zieleni miejskiej w Mieście Ząbki.


Realizacja projektu ma na celu stworzenie funkcjonującego systemu zieleni miejskiej. Planowane jest odnowienie, rewaloryzacja oraz rozwój zieleni w zakresie nasadzeń roślinności dedykowanej oraz infrastruktury towarzyszącej takie jak nawierzchnie piesze, ścieżki rowerowe, mała architektura, plenerowe urządzenia zabaw i sportu.

W ramach planowanych działań będzie posadzonych 60 000 roślin, na łącznym terenie
o powierzchni 94 330,30 m2. Przewidziana jest rewaloryzacja istniejącego Parku im. M. Szuberta, nasadzenia przy istniejących już ulicach oraz tych nowopowstałych oraz skwerach.

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego
i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego
w szczególności poprzez:
a)    specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub
b)    elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci www.pois.gov.pl